Turistička organizacija opštine Gacko raspisuje Konkurs za izbor zvaničnog suvenira opštine Gacko

Turistička organizacija opštine Gacko raspisuje Konkurs za izbor zvaničnog suvenira opštine Gacko. 

I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izbor zvaničnog suvenira opštine Gacko.

II OPŠTI USLOVI KOJE SUVENIR TREBA DA ZADOVOLJI

Suvenir treba da zadovoljava sledeće kriterijume:

  • Da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske, duhovne i materijalne baštine i da izražava autentične prirodne i turističke atraktivnosti opštine Gacko;
  • Da ima elemente prepoznatljive lokalne sredine;
  • Da posjeduje neophodnu estetsku i umjetničku vrijednost;
  • Za izradu suvenira mogu se koristiti samo stabilni i ekološki prihvatljivi materijali, kao što su: drvo, kamen, tekstil, staklo, papir, metal, keramika, glina, vosak, biljke i slično.
  • Da omogućava ekonomičnu proizvodnju većih serija i da cijenom bude prihvatljiv na slobodnom tržištu;
  • Da bude ukrasnog ili upotrebnog karaktera.

III USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, izuzev članova Komisije i njihove uže porodice.

Zainteresovani autori trebaju dostaviti jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, sa tekstualnim objašnjenjem ideje, a dostavljanje prijedloga se vrši na sledeći način:

a) u zatvorenoj koverti (kutiji) sa naznakom „Konkurs za suvenir“, dostavlja se suvenir sa šifrom autora, anonimno bez imena i oznaka autora.

b) u posebnoj zatvorenoj koverti, priloženoj uz kovertu (kutiju) i označenu istom šifrom, dostavljaju se kontakt podaci o autoru uz naznaku „Suvenir-podaci o autoru“ sa sledećim: podaci o autoru (ime i prezime autora, JMBG, adresa, broj telefona, mejl adresa), opis materijala od kojeg će se proizvoditi, veličine, boje, postupak izrade i pakovanja, izjava da dostavljeni rad predstavlja lično autorsko djelo autora i svojeručan potpis autora.

Svaki autor može dostaviti više prijedloga.

Isplatom nagrade autoru, autorska prava prelaze na Turističku organizaciju opštine Gacko.

IV KOMISIJA ZA IZBOR SUVENIRA

Blagovremeno prispjele radove ocjenjivaće Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Gacko.

Komisiju imenuje direktor Turističke organizacije opštine Gacko (pet članova).

Komisija će pri izboru vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost, originalnost, veza sa tradicijom i kulturnim nasleđem, tehnička izvodljivost i mogućnost serijske proizvodnje, praktičnost i primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi i ekonomska pristupačnost proizvoda.

V NAGRADE

Ukoliko Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Gacko utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijeće odluku o izboru zvaničnog suvenira opštine Gacko i odluku o dodjeli jednokratne otkupne nagrade za tri prvoplasirana mjesta.

Predviđena je mogućnost da se sa autorom nagrađenog rješenja, ukoliko autor može proizvoditi suvenir koji je nagrađen i otkupljen, sklopi ugovor o izradi suvenira. Za realizaciju izrade suvenira sklopiće se posebni ugovor.

Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Gacko zadržava pravo da ne izvrši izbor od ponuđenih radova i obnovi Konkurs, ako radovi kvalitetom ne budu zadovoljavali tražene kriterije.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je izabrani suvenir plagijat, Komisija zadržava pravo da poništi Odluku o dodjeli jednokratne  otkupne  nagrade, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

Svi prispjeli radovi će nakon završetka rada Komisije, odnosno izbora, biti javno izloženi.

VI ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Prijedloge dostaviti poštom ili lično na adresu: Turistička organizacija opštine Gacko, Stojana Kovačevića br. 2, 89240 Gacko, a najkasnije do: 28.02.2022.do 15 časova.

Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni radovi neće biti ocjenjivani.

Svi učesnici Konkursa biće pismeno obaviješteni o rezultatima Konkursa. Prijedlozi suvenira koji ne budu izabrani biće vraćeni autorima nakon javnog izlaganja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj organizaciji opštine Gacko, putem telefona: 059/472-600 ili putem mail-a: jutoog@gmail.com.

Prijavom na Konkurs prihvataju se svi uslovi konkursa.

Ovaj konkurs biće objavljen na Radio Gacku, na zvaničnim internet stranicama Opštine Gacko i Turističke organizacije, na zvaničnoj fejsbuk stranici Turističke organizacije opštine Gacko i na ostalim lokalnim i regionalnim internet portalima.

Podijelite vijest