ReLOaD2 – Regionalni javni poziv OCD za podnošenje prijedloga projekata

Regionalni program o lokalnoj demokratiji na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) je nastavak partnerstva EU – UNDP i ranije podržane inicijative – ReLOaD1 sprovedene u četvorogodišnjem periodu 2017-2020. ReLOaD2 nastavlja da jača participativne demokratije i EU integracioni proces na Zapadnom Balkanu (ZB) osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka i stimulisanjem povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sledećim zemljama Zapadnog Balkana (ZB) IPA korisnicima: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo [*] , Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Radeći širom regiona, ReLOaD2 unapređuje kapacitete lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva (OCD) da se uključe u produktivna partnerstva i doprinesu poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. ReLOaD2 radi sa 62 partnerske lokalne vlasti i fokusiran je na institucionalizaciju interakcija između lokalnih samouprava i OCD. On podstiče partnerske lokalne samouprave da koriste javna sredstva za OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući pristup zasnovan na projektima. Takođe, akcija promoviše angažovanje mladih i podržava implementaciju omladinskih inicijativa i pomaže u poboljšanju ekonomskih perspektiva mladih. Akcija traje 48 meseci (2021 – 2024.) sa ukupnim budžetom od 12,63 miliona evra (15,06 miliona dolara). Više detalja o programu ReLOaD2 možete pronaći na ovom linku.

Cilj Regionalnog javnog poziva za OCD je dalja podrška mladima [2] (mladim ženama i muškarcima) i njihovim potrebama uvažavajući identifikovane regionalne sličnosti i izazove. Opšte tematske oblasti koje su u fokusu Regionalnog javnog poziva za OCD su: volonterski servisi mladih , angažovanje unutar i među zajednicama, regionalna saradnja i razmena mladih i mobilnost mladih. Prijedlozi projekata treba da se odnose na akcije u zajednici i volontiranje, izgradnju kapaciteta mladih žena i muškaraca, podizanje svijesti, razmjenu iskustava, neformalno obrazovanje i obuke. Međusektorski elementi relevantni za ovaj Regionalni javni poziv uključuju socijalnu koheziju, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i ljudska prava.

Ovo je prilika da pozovemo OCD iz svih učesnika IPA korisnika, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija da podnesu prijedloge projekata.

Prioritetne oblasti za ovaj Regionalni javni poziv su:

  1. Saradnja i mobilnost mladih kroz kulturne, sportsko-rekreativne aktivnosti i događaje,
  2. Saradnja mladih i angažovanje zajednice,
  3. Angažovanje mladih i volonterske akcije vezane za zaštitu životne sredine i zelenu agendu,
  4. Razvoj vještina mladih i ekonomsko osnaživanje mladih.

Svaki prijedlog projekta treba da poštuje principe različitosti i rodne ravnopravnosti ugrađene u dizajn projekta. Sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose najmanje jednom ili više prioriteta, poštujući unakrsne elemente uz ispunjavanje kriterijuma i drugih uslova Regionalnog javnog poziva. Ukupan iznos raspoloživ za Regionalni javni poziv je 240.000,00 EUR. UNDP zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da dostavljeni predlozi projekata OCD ne ispunjavaju navedene kriterijume.

Iznos sredstava za odobrene projekte biće od 30.000,00 do 60.000,00 evra.

Zainteresovanim OCD – ima je dozvoljeno da učestvuju na ovom pozivu sa dve projektne prijave (jedan kao vodeći aplikant i jedan kao partnerska organizacija).

Trajanje svakog projekta treba da traje od osam (8) do dvanaest (12) meseci. Odabrani projekti biće realizovani u periodu od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine.

PODOBNOST:

Regionalni javni poziv za OCD je otvoren za sve OCD formalno registrovane kao neprofitne subjekte u skladu sa regulatornim okvirima u šest korisnika IPA Svetske banke [3] ( gdje su registrovani OCD (podnosilac) i partneri). Filijale/kancelarije međunarodnih organizacija, udruženja ili fondacija i drugih međunarodnih neprofitnih subjekata – koji nisu osnovani [4] u jednom od korisnika IPA-e, nemaju pravo na Regionalni javni poziv.

DOKUMENTI:

Sve informacije i elektronska verzija cjelokupnog paketa aplikacionih dokumenata mogu se pronaći i preuzeti na sljedećoj adresi: ( htttps://www.undp.org/bosnia-herzegovina/procurement ).

Dokumenti za Regionalni javni poziv za CSOS mogu se dobiti od 25. jula 2023. godine.

INFORMATIVNE SESIJE (Dani otvorenih vrata za više informacija)

Informativne sesije (dani otvorenih vrata) biće organizovane u onlajn formatu preko Zoom platforme kao dvočasovne sesije. Informativne sesije će se tokom Regionalnog javnog poziva za OCD ponavljati tri puta po sledećem rasporedu:

  1. Sjednica 1, 1. avgust 2023, sa početkom u 12:00 časova ( link za registraciju )
  2. Sjednica 2, 18. avgust 2023. sa početkom u 12:00 časova ( link za registraciju )
  3. Sjednica 3, 31. avgust 2023. sa početkom u 12:00 časova ( link za registraciju )

Pored toga, sva pitanja u vezi sa Regionalnim javnim pozivom, za podnošenje predloga projekata, mogu se poslati e-poštom na BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com , sa naslovom e-pošte: Pitanje – ReLOaD2 Regional Javni poziv za OCD . Upiti se mogu slati do 5. septembra 2023. godine, a odgovori će biti dati u pisanoj formi u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. Radi transparentnosti, svi odgovori će biti objavljeni na veb stranici ( https://www.undp.org/Bosnia-Herzegovina/Procurement ) u formatu Često postavljana pitanja (FAK).

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Popunjene prijave sa svom traženom dokumentacijom moraju se dostaviti u elektronskoj kopiji putem mejla na BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com , sa naslovom poruke: ReLOaD2 – Regionalni javni poziv za OCD .

Rokovi za prijave:

Rok za podnošenje prijava je 11. septembar 2023. godine do 16:00 časova . Prijave pristigle nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Tijelo poruke mora da sadrži naziv Regionalnog javnog poziva za podnošenje prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca prijave, pun naziv projekta. UNDP ReLOaD2 tim će voditi evidenciju o svim primljenim projektnim prijedlozima OCD i izdavaće odgovarajuće poruke sa odgovorima kojima se potvrđuje prijem.

Više detalja i uputstva nalazi se u Uputstvu za podnosioce prijava, u prilogu ovog Regionalnog javnog poziva.

Prilog 1_Projektni predlog

Prilog 2_Pregled budžeta

Prilog 3_Matrica logičkog okvira

Prilog 4_Plan aktivnosti i vidljivosti

Prilog 5_Administrativni podaci o aplikantu

Prilog 6_Finansijska identifikacijska forma

Prilog 7_Izjava o podobrnosti

Prilog 8_Izjava o duplom finansiranju

Prilog 9_Izjava o partnerstvu

Prilog 10_Pismo podrške – Šablon

Prilog 11_Lista za provjeru

Prilog 12_Održivi razvojni ciljevi (ne prilaže se)

Smjernice za podnosioce zahtjeva.

[*] Za Evropsku uniju, ova oznaka ne prejudicira stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Za UNDP sva pozivanja na Kosovo će se razumeti u kontekstu Rezolucije UN 1244/1999.

[1] Definicija mladih poštuje zakonodavstvo i zvaničnu definiciju svakog korisnika IPA.

[2] Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

[3] Za potrebe ovog javnog poziva, termin ustanovljeni znači sledeće: „Utvrdi se na osnovu statuta organizacije, koji treba da pokaže da je osnovana instrumentom regulisanim nacionalnim zakonom dotične IPA-e. Korisnik i da se njegova centrala nalazi u kvalifikovanom IPA korisniku. U tom smislu, bilo koje pravno lice čiji je statut osnovan u drugoj zemlji/teritoriji ne može se smatrati prihvatljivom lokalnom organizacijom, čak i ako je statut registrovan na lokalnom nivou ili je zaključen „Memorandum o razumevanju“.

 

Podijelite vijest