Regulatorna komisija za energetiku RS – obavještenje za javnost

Regulatorna komisija za energetiku RS (u daljem tekstu Regulatorna komisija) je na 82. redovnoj sjednici održanoj 10.04.2014. godine u Trebinju, utvrdila Nacrt dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Jabušnica S-J-Z“, po zahtjevu podnosioca „Hidroenerdži“ d.o.o. Gacko.

U postupnku javnog razmatranja Nacrta ove dozvole, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Gacku, dana 25.04.2014. godine, u prostorijama Skupštine opštine Gacko, ulica Solunskih dobrovoljaca br. 2, sa početkom u 10:00 sati.

Nacrt dozvole stavljen je na raspolaganje javnosti u prostorijama Regulatorne komisije, na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba, kao i na oglasnoj tabli opštine Gacko. Opšta rasprava otvorena je za prisustvo javnosti i aktivno učešće zainteresovanih lica, u cilju pribavljanja komentara na Nacrt dozvole neposredno na samoj raspravi.

Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare na Nacrt dozvole u pisanoj formi na adresu Regulatorne komisije ili na samoj raspravi. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Status umješača u postupku izdavanja dozvole Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje podnese zahtjev za sticanje statusa umješača u pisanoj formi. Lice koje želi steći status umješača u postupku izdavanja dozvole, treba da dokaže da ima poseban (vlastiti, direktan) interes u postupku i raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole.

Komentari na Nacrt dozvole u pisanoj formi i zahtjev za sticanje statusa umješača mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje; faksom na broj 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba, najkasnije do 28.04.2014. godine.

Podijelite vijest