Raspisan Javni konkurs za prijem pripravnika

Načelnik opštine Gacko raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa VSS (240 ECTS bodova i 180 ECTS bodova), u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža u Opštinskoj upravi Gacko i Javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Gacko.

U svojstvu pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom (240 ECTS bodova i 180 ECTS bodova), primaju se:

 1. Diplomirani ekonomista – 4 izvršioca;
 2. Diplomirani pravnik – 2 izvršioca;
 3. Diplomirani inženjer poljoprivrede – 2 izvršioca;
 4. Diplomirani inženjer tehnologije – 2 izvršioca;
 5. Diplomirani medicinsko laboratorijski inženjer – 1 izvršilac;
 6. Strukovni vaspitač – 1 izvršilac.

Za vrijeme trajanja pripravničkog staža, primljenim kandidatima će se obezbijediti neto plata u iznosu od 650,00 KM, uvećana za doprinose.

Pripravnikom se smatra  lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme ili lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena potrebnog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Pripravnički staž za lica sa VSS (240 ECTS bodova) traje 12 mjeseci, za lica sa VSS  (180 ECTS bodova) 9 mjeseci.

OPŠTI USLOVI

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs treba da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i BiH,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u Opštinskoj upravi,
 5. da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republike Srpske, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
 6. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda,
 7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Prijava na Javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu koji možete preuzeti OVDJE ili u kancelariji broj 6 Opštinske uprave Gacko.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidati uz prijavu prilažu: fotokopiju uvjerenja o državljanstvu a izjave iz podtačaka 4, 5, 6 i 7 Opštih uslova date su prijavnom obrascu.

POSEBNI USLOVI ZA KANDIDATE  

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove shodno stručnoj spremi. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati uz prijavu prilažu:

 • fotokopija diplome (uvjerenja) o završenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Gacko.

Intervju

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prvorangirani kandidati dužni su dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije o ispunjavanju opštih i posebnih uslova zahtijevanih Konkursom, u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja Komisije.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Gacko (protokol), ili putem pošte na adresu: Opština Gacko, Solunskih dobrovoljaca br. 2, 89240 Gacko, sa naznakom: „Prijava na konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi odrađivanja pripravničkog staža“.

Objavljivanje

Osim na našem sajtu, Konkurs je objavljen i u Dnevnom listu „Glas Srpske“.

Osoba zadužena za dodatna obavještenja o Javnom konkursu je Aleksandar Mandić. Kontakt telefon: 065/319-320.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite vijest