Program razvoja sporta i godišnji plan raspodjele sredstava za sportske klubove, sportske organizacije i udruženja iz oblasti sporta na području opštine Gacko za 2024. godinu

Načelnik opštine Gacko donosi program razvoja sporta i godišnji plan raspodjele sredstava za sportske klubove, sportske organizacije i udruženja iz oblasti sporta na području opštine Gacko za 2024. godinu.

Programom razvoja sporta i godišnjim planom raspodjele sredstava za sportske klubove, sportske organizacije i udruženja iz oblasti sporta  na području opštine Gacko za 2024. godinu (u daljem tekstu: Program), odobravaju se prijedlozi programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, a visina sredstava za dodjelu utvrđuje se na osnovu kriterijuma iz Pravilnika o uslovima, kriterijima i načinu finansiranja programa sportskih organizacija i raspodjele sredstava za sport u opštini Gacko.

Sredstva granta za sport se planiraju i obezbjeđuju u Budžetu opštine Gacko (u  daljem tekstu Budžet opštine), odnosno u okviru budžetskih sredstava planiranih na budžetskoj poziciji 41521- tekući grantovi sportskim organizacijama i omladinskim organizacijama i udruženjima (sportski klubovi i udruženja).

Budžetom opštine Gacko za 2024. godinu za programe i razvoj sporta i godišnju raspodjelu sredstava na navedenoj poziciji odobravaju se sredstva u iznosu 300.000,00 KM.

  • Pravo na dodjelu sredstava imaju sportske organizacije i klubovi, sportske sekcije, sportovi promotivnog karaktera, osnovne i srednje škole, sportovi invalidnih lica, sportisti pojedinci i ostali koji djeluju na području opštine, zastupaju ili promovišu interese opštine i jačaju njen ugled u oblasti sporta i fizičke kulture.
  • Nosioci programa iz predhodnog stava obavezno moraju da budu registrovani u skladu sa Zakonom, da isključivo ili pretežno posluju na neprofitnoj osnovi, da imaju direktno odgovorno lice i otvoren žiro – račun.

Raspodjela sredstava za finansiranje redovnih programskih aktivnosti sportskih klubova i drugih udruženja iz oblasti sporta vršiće se kako slijedi:

R.B.KORISNIK-NAZIV SPORTSKOG KLUBAODOBRENI IZNOS SREDSTAVA ZA 2023. GODINU ( u KM)
1Fudbalski klub “ Mladost”70.000,00
2Ženski odbojkaški klub “ Gacko”84.000,00
3Muški odbojkaški klub “ Gacko”50.000,00
4Šahovski klub “ Mladost”10.000,00
5Kik boks klub “ Tigar”10.000,00
6Streljački klub “ Mladost”10.000,00
7Streljački klub invalida “ Gacko”2.000,00
8Omladinski košarkaški klub “ Gacko”30.000,00
9Univerzalna škola sporta „Spartakus“2.000,00
10Džudo klub “ Gacko”6.000,00
11Škola stonog tenisa “ Jaguar”500,00
12Planinarsko društvo “ Volujak”2.000,00
13Sportsko  udruženje „ Srpski sokolovi“1.500,00
14Lovačko i ribolovačko udruženje “ Vranjača”2.000,00
15Plesni klub „We dance“1.000,00
16Klub malog fudbala „Metohija“19.000,00
   
 U K U P N O300.000,00
  • Korisnici sredstava obavezni su da Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti podnose izvještaj o realizaciji programa.
  • Korisnici sredstava po zahtjevu davaoca sredstava dostavljaju periodične izvještaje i finalni narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i sprovedenim aktivnostima, sa tačno ostvarenim učincima.
  • Rok za dostavljanje konačnog izvještaja je 30 dana nakon završetka programske aktivnosti (kraj kalendarske godine).
  • Sredstva koja su odobrena za realizaciju programskih aktivnosti jesu namjenska sredstva i mogu se koristiti isključivo za realizaciju konkretnog programa.
  • Korisnik sredstava dužan je da davaocu sredstava u svakom momentu omogući kontrolu realizacije programa i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Nadzor nad realizacijom programa i namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava iz Budžeta opštine, kao i kontrolu vrše nadležna odjeljenja Opštinske uprave Gacko.

Za realizaciju ovog Programa zadužuje se Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Gacko”.

Podijelite vijest