Poziv za učešće u forumu za građanske inicijative

Opština Gacko – Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), a u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i podstakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici uspostaviće forum za građanske inicijative. Članovi foruma će raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnoj zajednici.

Širi cilj je da uspostavljeni forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom.

Forum će činiti minimalno sedam do maksimalno 14 predstavnika lokalne zajednice iz:

  • lokalne uprave;
  • Skupštine opštine;
  • lokalnih prominentnih organizacija civilnog društva (OCD) koje su između ostalog iskusne i u oblasti aktivizma i/ili aktivno učestvuju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
  • savjeta/organizacija mladih;
  • privrednog sektora;
  • javnih ustanova (škole, dom zdravlja, centar za socijalni rad i slično);

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima, a održavanje prvog sastanka je planirano do kraja marta 2022. godine.

Pozivaju se zainteresovane osobe koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) na sportiomladina.gacko@gmail.com do 15.03.2022. godine.

Nakon pristiglih prijava Opština Gacko će izvršiti odabir članova foruma, a o finalnom izboru će informisati sve prijavljene osobe. Članovi foruma će biti imenovani na period od dvije godine uz mogućnost produženja.

Ova aktivnost se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Podijelite vijest