Opština Gacko: Regulacioni plan „Lazarići 1“ (prilog)

Skupština opštine Gacko na poslednjem zasjedanju usvojila je Regulacioni plan “Lazarići 1” kao dio RP Lazarići. Ovim Planom, koji je prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, vrlo bitan za razvoj opštine, definisani su svi relevantni urbanističko-regulativni elementi za buduću izgradnju i plansko uređenje prostora koji on obuhvata.

Osnovna koncepcija uređenja prostora u okviru prostorne cjeline nametnula se kao posljedica namjene definisane planskom dokumentacijom rađenom u prethodnom periodu, prirodnih i stvorenih uslova ovog prostora, te programskih elemenata dostavljenih od strane Nosioca pripreme Plana.

Prostor obuhvaćen izradom Plana definisao je površine sledećih namjena:

  • Površine za izgradnju poslovnih i proizvodnih objekata;
  • Površine za izgradnju stambenih individualnih objekata;
  • Površine postojećeg objekta pumpe;
  • Površine predviđene za saobraćaj (pješački i kolski);
  • Površine za regulisanje postojećih neregulisanih vodotoka;
  • Zelene površine građevinskih parcela objekata;
  • Javne zelene površine – u funkciji zaštitnog zelenila uz regulisane vodotoke.

U okviru obuhvata Plana nije predviđeno uklanjanje postojećih objekata.

Plan prostorne organizacije definiše osnovnu koncepciju lociranja planiranih sadržaja i ostvarivanja kvalitetnih korelacija sa postojećim sadržajima, kako unutar obuhvata, tako i u neposrednom okruženju.

Osnovna koncepcija uređenja i korišćenja prostora, koji je predmet obuhvata ovog Plana, bazirana je na namjeni površina definisanoj Prijedlogom Prostornog plana opštine Gacko 2014-2034 godine, Urbanističkim planom Gacko 2000-2015, postojećoj namjeni površina u neposrednom okruženju kao i na konkretnim programskim zadacima dostavljenim od strane Nosioca pripreme Plana.

Planski koncept na predmetnom prostoru se zadržava u odnosu na Prostorni plan opštine Gacko, odnosno dominantna funkcija u predmetnom obuhvatu jeste poslovna zona u kojoj je planirana izgradnja poslovnih i proizvodnih objekata.

U okviru planiranih poslovnih i proizvodnih objekata u sastavu nove poslovne zone, moguće je smjestiti sve vrste djelatnosti koje svojim aktivnostima značajno ne ugrožavaju životnu sredinu kao što su proizvodne djelatnosti svih vrsta u sklopu manjih i srednjih preduzeća, proizvodno zanatstvo, skladištenje i veleprodaja različitih roba i slično.

Za zonu poslovanja važe posebno fleksibilni uslovi u pogledu parcelacije, a sve u zavisnosti od buduće tehnologije objekata, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti pravilnom funkcionisanju saobraćaja, jer se radi o zoni u kojoj je intezivno prisutan saobraćaj teškim teretnim vozilima, te o pravilnom dimenzioniranju protivpožarnih pristupa. Dozvoljeno je spajanje građevinskih parcela i objekata u veće tehnološke cjeline, a u skladu sa definisanim građevinskim linijama u sklopu plana. Dozvoljena je i podjela većih građevinskih parcela na manje funkcionalne cjeline, ako je to uslovljeno tehnologijom objekata.

Nove parcele nastale podjelom većih građevinskih parcela moraju zadovoljavati sve uslove da budu samostalne građevinske parcele za definisane namjene, što znači da moraju obezbijedinti adekvatan životni prostor potreban za funkcionisanje objekta u sklopu poslovne zone.

Uz magistralni put zadržani su postojeći objekti benzinske stanice, te je ovim Planom predviđena izgradnja još jednog objekta u funkciji magistralnog puta – motela.

U sjevernom dijelu obuhvata, zadržana je stambena funkcija i predviđena izgradnja objekata individualnog stanovanja. Ovim planom predviđena je izgradnja stambenih individualnih objekata, kako bi se upotpunio i produžio postojeći niz. Planirana spratnost objekata iznosi od P+Pk. Ostavljena je mogućnost sanacije, rekonstrukcije i dogradnje postojećih stambenih objekata u granicama definisanim građevinskim linijama.

Kao granica između ove tri zone predviđeno je uređenje zelenih površina i regulacije neregulisanih vodotoka, kako bi se jasno definisale zone stanovanja, poslovanja i proizvodnje.

Nosilac pripreme Plana je Opštinska uprava opštine Gacko – Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, a izradu Plana je izvršio „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka.

RP Lazarići 1

Podijelite vijest