Održana Osma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana Osma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko. Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Rajko Papović, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Vasilija Lažetića, načelnika opštine dr Ognjena Milinkovića, zamjenika načelnika Siniše Mandića, v. d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoja Boljanovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Darke Unković, službenika za odnose sa javnošću i novinara Radio Gacka.

Na prijedlog potpredsjednika SO-e, Vasilija Lažetića, u dnevni red je uvrštena tačka: Pokretanje inicijative za izgradnju biste na Brljevu, popu Radoici Perišiću, vođi ustanka u Drugom svjetskom ratu.

Prijedlog Zaključka, koji je podržao načelnik, a koji su nakon glasanja jednoglasno prihvatili svi odbornici, obrazložio je Lažetić. Kako je istakao, plan je da se bista Radoici Perišiću postavi kod Osnovne škole na Brljevu, i da se otkrije na Dan opštine, 6. juna, te da na taj način dokažemo da njegovo djelo i ustanak nisu zaboravljeni.

Prema riječima odbornika SNSD, Siniše Šukovića, Kabinetu načelnika uputiće se amandman u kojem će se tražiti da se sredstva u iznosu od 20 hiljada maraka planiraju u budžetu za 2022. godinu, u ove svrhe. Kako je objasnio, biće formiran inicijativni odbor koji će raditi na ovom pitanju, a u čijem sastavu će biti potomci i sljedbenici popa Perišića.

Na isti način, amandmanski će se djelovati na Prijedlog budžeta za narednu godinu, kada je u pitanju i inicijativa za izgradnja spomen obilježja na Gatu, potvrđeno je na jučerašnjem zasjedanju.

U dnevni red nije uvršten prijedlog odbornika Radoice Antunovića: Zaključak za sazivanje tematske sjednice u roku od 15 dana na temu rad RiTE Gacko sa osvrtom na ekologiju u Opštini Gacko, kao ni prijedlog odbornika Sava Starovića: Odluka o utvrđivanju objektivnog stanja na RiTE Gacko usljed nekontrolisanog ispuštanja dimnih gasova iz RiTE i uticaju na životnu sredinu.

Na prijedlog Kluba odbornika SNSD, u dnevni red su uvrštene tačke: Prijedlog Odluke o načinu korišćenja kredita odobrenog po odluci o prihvatanju kreditnog zaduženja opštine Gacko i Dopuna programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu.

Nije prihvaćen ni prijedlog odbornika Milana Gutovića, da se u dnevni red uvrsti Informacija od menadžmenta RiTE Gacko i nadležnog opštinskog odjeljenja, o stanju o zagađenju Opštine Gacko.

Odbornik Saša Nikolić, obrazložio je uzroke i trenutnu situaciju u vezi sa prekomjernim ispuštanjem pepela iz Termoelektrane Gacko prethodnih dana.

Kako je naglasio, zbog tehničkog problema na postrojenju otpreme pepela i nemogućnosti otpremanja istog u trajanju od desetak sati, došlo je do zagušenja sistema. Ugalj koji se u poslednje vrijeme koristi ima veoma visok sadržaj pepela, čak i do 35%, za šta postrojenje za otpremu pepela nije projektovano.

„Osposobljen je rad jednog filtera, a ulažu se napori da se evakuiše zaostali pepeo i osposobi drugi filter za rad. Očekujemo da će u toku dana doći do stabilizacije i poboljšanja situacije sa filterima“, rekao je Nikolić.

Dugoročno rješenje problema zagađenja je realizacija postrojenja za prečišćavanje uglja i rekonstrukcija i ugradnja vrećastih filtera.

“Za ove poslove su urađeni projekti, ali se traže sredstva za realizaciju. Termoelektrana nije u mogućnosti da realizuje ove projekte vlastitim sredstvima, a dobijanje kreditnih sredstava nije jednostavno u postojećem okruženju koje je nepovoljno za Termoelektrane”, istakao je Nikolić.

Jednoglasno je usvojena Odluka o načinu korišćenja kredita odobrenog po odluci o prihvatanju kreditnog zaduženja opštine Gacko.

Prema riječima v. d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoja Boljanovića, usvajanjem ove odluke stiču se uslovi za isplatu zaostale decembarske plate, podsticaja u poljoprivredi, kao i stipendija studentima za školsku 2019/20. godinu.

Sa 11 glasova “za” i 7 uzdržanih, prihvaćena je Dopuna programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu.

Informaciju o obavezama  iz 2020. godine i ranijih godina plaćenih do 31.10.2021. godine i stanje obaveza na dan 30.09.2021. godine, odbornicima je obrazložio Boljanović.

Kratkoročne obaveze na dan 31. decembra protekle godine iznosile su 6.678.209 KM. Do 31.oktobra ove godine, stare obaveze plaćene su u iznosu 2.935.820 KM, iz vlastitih sredstava. Obaveze za lična primanja zaposlenih u ovom periodu iznosile su 1.656.574 KM, a do 31. oktobra plaćene su u iznosu od 954.679 KM.

„Ovo su bile obaveze za poreze i doprinose, dio od avgusta do kraja godine, obaveze za novembarsku i decembarsku platu i ostala neka lična primanja“, rekao je Boljanović, i naglasio da su izmireni svi porezi i doprinosi za Opštinsku upravu i javne ustanove, što je, kako je rekao, jedan od bitnih uslova za normalno poslovanje.

Obaveze prema dobravljačima bile su 3,6 miliona maraka, od čega je plaćeno 1 milion 148 hiljada maraka.

Obaveze za subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite do 31.oktobra plaćene su u iznosu od 198.590 KM, a stanje ovih obaveza na dan 31. decembar iznosilo je 586.136 KM.

Dugoročne obaveze ostale su nepromijenjene, kazao je Boljanović, i iznose 4.084.986 KM.

Izvršena je djelimična konsolidacija iz vlastitih sredstava bez kreditnog zaduženja, a sve na uštrb investicija u 2021. godini.

Boljanović je, odgovarajući na tvrdnje odbornika opozicije da su se ranijih mjeseci pominjale drugačije cifre kada je u pitanju stanje dugovanja, rekao da ako se uporede podaci iz materijala sa skupštinskog zasjedanja održanog u aprilu, vidjeće se da su u pitanju isti podaci koji su navedeni u aktuelnom dokumentu, koji se našao pred odbornicima na jučerašnjem zasjedanju.

Osvrćući se na pitanje neisplaćenih toplih obroka iz ranijih godina, on je rekao da svi skriveni gubici, tzv. latentne obaveze koje nisu iskazane u bilansima stanja, mogu postati potencijalna obaveza u budućnosti koja će se morati i platiti.

Iako je početak diskusije nagovještavao drugačije, ova Informacija usvojena sa 18 glasova i dobila je jednoglasnu podršku svih odbornika.

Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2021. godinu, dobio je podršku sa 11 glasova „za“, dok je protiv ovog dokumenta bilo 7 odbornika.

Budžetom opštine Gacko za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.879.000 KM, a Prijedlog rebalansa budžeta opštine za 2021. godinu iznosi 17.273.000 KM.

Boljanović je podsjetio da je nakon usvajanja Nacrta rebalansa budžeta provedena javna rasprava, a nekolicina primjedbi prisutnih odnosila se na plate.

Rekao je da su budžetski prihodi za tekuću godinu bili planirani u iznosu od 11.947.800 KM, dok taj iznos u Prijedlogu rebalansa iznosi 12.458.000 KM.

„Povećanje se odnosi na poreske prihode, najviše iz osnova PDV. Ovdje je došlo do povećanja 500 hiljada. Već je naplaćeno oko 4 miliona sa današnjim danom, a ovdje je iznos 4,1 milion. Znači, to će biti naplaćeno u ovom periodu, i biće cijeli ovaj iznos naplaćen“, rekao je Boljanović.

Neporeski prihodi najviše se odnose na rentu, kazao je Boljanović.

„Ovdje je uključena ona renta iz prethodne godine koja nije bila naplaćena, a koja kao takva predstavlja prihod za ovu godinu, i mi očekujemo da će biti naplaćena. Ukoliko novembarska renta ne bude naplaćena, onda će se u budžetu najvjerovatnije pojaviti deficit, ali će se pojaviti kao prihod u narednoj godini. Ukoliko bude naplaćena, pojaviće se suficit, kako stvari sada stoje, i onda ćemo na kraju kada budemo radili izvještaj o izvršenju budžeta, kazati kako se taj suficit dijeli. On će najvjerovatnije u najvećem dijelu ići za pokrivanje starih obaveza, jer je to jedini mogući način da se smanje stare obaveze“, rekao je Boljanović.

Drugi način da se kratkoročne obaveze smanje jeste „konvertovanje“ dugoročnih obaveza putem kredita, pojasnio je on. Međutim, kako je rekao, tada se dolazi u nepovoljnu situaciju, jer se na taj način smanjuju sredstva za investiranje u narednom periodu.

Budžetski rashodi odnose se na povećanje na ličnim primanjima, kazao je Boljanović.

„Ovdje smo pokušali da zadovoljimo sve javne ustanove i Opštinsku upravu, da prime decembarsku platu i regres koji nije primljen za tekuću godinu. Regres za ovu godinu uvršten je u Rebalans budžeta“, rekao je Boljanović. Kazao je da Opština vodi računa o svim radnicima, i da se teži ka tome da svi radnici prime platu, da se isplaćuje na vrijeme, te da se usvajanjem Rebalansa isplata regresa može početi sutra.

Kapitalni grant za Vodovod iznosi 80 hiljada, i za preduzeće Komus 100 hiljada, rekao je Boljanović.

„Sredstva za investicije iznose 3 miliona maraka. Od toga, vlastita sredstva 1 milion 183 hiljade, od toga se vraćaju krediti u iznosu od 633.000 KM. Kreditna sredstva su 1.150.000 KM. U pitanju je stari kredit, gdje je provedena procedura prošle godine, i on je već realizovan u iznosu od 408.000 KM“, rekao je on, i dodao da je u Rebalans uvršten i kredit od 2.800.000 KM, koji će se koristi za finansiranje starih obaveza. Jedan LOT ovog kredita je prošao, dok se za drugi očekuje potpisivanje ugovora sa Novom bankom.

Odbornik SDS, Savo Starović, pitao je šta je sa neisplaćenim toplom obrocima radnicima OU za ovu godinu, i zašto je Vatrogascima ukinuto 15% kao dodatak za procjenu rizika od provrede na radu. Pitanje je bilo upućeno i dokle se stiglo sa procedurom u vezi sa izgradnjom zgrade za mlade bračne parove.

Postavljeno je pitanje i u vezi sa isplatom stipendija.

V. d. Načelnika Odjeljenja za privredu i finansije, Milivoje Boljanović, rekao je da vatrogasci nisu imali urađen Akt o procjeni rizika na radu. Kako je rekao, u toku je njegova izrada i kada bude završena nastavlja se isplata 15 procenata ili na način kako bude definisano tim dokumentom, onima koji budu imali pravo na taj dodatak.

Topli obrok će se nastaviti isplaćivati kada se za to steknu uslovi, kazao je Boljanović. Dodao je da su stipendije u Rebalansu planirane za tri mjeseca i da nisu umanjene.

„Ne treba nešto planirati što se neće isplatiti. U toku je Konkurs za stipendije, koji je pri kraju, i nadam se da će ova tri mjeseca biti isplaćena do kraja godine, što je planirano u Rebalansu budžeta“, kazao je Boljanović.

Dodao je da je za razliku od podsticaja za zapošljavanje, veća zainteresovanost za podsticaje u poljoprivredi, koji su povećani za 30 hiljada maraka. Rješenja su već pripremljena, a isplata bi mogla početi u narednim danima.

Načelnik opštine, dr Ognjen Milinković, rekao je da su aktivnosti u vezi sa izgradnjom zgrade za mlade bračne parove u toku. Priprema se Pravilnik koji će definisati kriterijume, a radi se i na izmjeni RP „Barica“ koji će uskoro biti i na javnom uvidu.

Tokom diskusije, odbronik PDP Radoica Antunović, iznio je niz primjedbi koje su se odnosile na razvojnu komponentu Rebalansa. Zamjerio je na smanjenju određenih grantova, ali isto tako pozdravio izdvojeni grant kao pomoć za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Podsjećajući na sistem koji je naslijeđen od ranije, potpredsjednik Skupštine, Vasilije Lažetić, naglasio je da je proteklih 10 mjeseci prošlo u formiranju „ekipa“ zaposlenih u OU, koje bi radile efikasnije i ekspeditivnije. U vezi sa tim, desila su se i određena kašnjenja, i postoji potreba za dodatnim vremenom kako bi se radilo efikasnije i brže, te da zaposlenima treba dati podršku u smislu dodatnih edukacija koje bi u velikoj mjeri uticale na kvalitet rada, koji bi za rezultat dalo efikasnu lokalnu samoupravu, što i jeste cilj.

Sa 11 glasova „za“ prihvaćena su i dva amandmana predlagača Kluba odbornika SNSD. Kako je istakao šef Kluba odbornika, Petar Marković, radi se o dopuni Odluke programa javne komunalne potrošnje za 2021. godinu, gdje se dodaju stavke za čišćenje snijega na lokalnim putevima u opštini Gacko i zoo higijena, odnosno zbrinjavanje životinja na području opštine.

U cilju likvidnosti javnih preduzeća Vodovod i Komus, sredstva sa pozicije Rashodi za usluge zimske službe čišćenje snijega sa 70 hiljada biće umanjena za 43 hiljade, i prenesena na poziciju Rashodi za čišćenje javnih površina, odnosno javnu komunalnu potrošnju.

„Sve ovo se radi kako bi se omogućilo da naša komunalna preduzeća čiste lokalne puteve i tako ostvare zaradu“, kazao je Marković.

U drugom amandmanu, prihvaćeno je da se sa pozicije Rekonstrukcija lokalnih puteva u Opštini Gacko od oštećenja puteva usled izvoza šume, navedeni iznos od 164 hiljade maraka, umanji za 151 hiljadu i prenese na poziciju Izdaci za izgradnju pribavljanje zgrada i objekata. Naime, sredstva za finansiranje ovih radova – Prihodi za posebne namjene od šuma u iznosu od 140 hiljada maraka, nenamjenski su potrošena u 2020. godini, te ih je potrebno planirati u budžetu za 2022. godinu i tražiti saglasnost od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sa 11 glasova “za” i 7 uzdržanih, usvojen je i Nacrt budžeta opštine Gacko za 2022. godinu koji je obrazložio Boljanović. Budžetom opštine Gacko za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.879.000 KM, a za 2022. godinu okvir budžeta opštine Gacko iznosi 12.624.000 KM.

„Poreski prihodi su procijenjeni na 11,4 miliona maraka, nešto manji u odnosu na prošlu godinu. Neporeski prihodi su 5,6 miliona maraka i oni su manji u odnosu na prethodnu godinu. Može se desiti da se ne naplati renta u novembru za decembar i prenijela bi se u prihode za narednu godinu kada se bude radio rebalans. Tako bi se popravio kreditni rejting za narednu godinu i imali bi mogućnost za bolje investiranje. Budžetski rashodi su planirani u iznosu od 9,9 miliona maraka i manji su u odnosu na prethodnu godinu. Za narednu godinu uključeno je svih 12 plata, regres i dio toplog obroka. Popravljamo stanje plata i minimalna osnovica ostaje 110 kod obračuna plata“, pojasnio je Boljanović.

Sa istim brojem glasova usvojen je i sljedeći zaključak: Zadužuje se načelnik opštine da sa načelnicima nadležnih odjeljenja i direktorima javnih ustanova, čiji je osnivač Opština Gacko, do usvajanja Prijedloga budžeta opštine Gacko za 2022. godinu, izvrši usaglašavanje koeficijenata u javnim ustanovama, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Boljanović je pozvao javnost na Javnu raspravu koja će biti održana u sali Skupštine opštine Gacko, 2. i 3. decembra, kako bi se na najbolji mogući način napravila raspodjela sredstava.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o Fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja, Odluka o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja, kao i Odluka o postupku subvencionisane zakupnine.

Ovom odlukom utvrđuje se broj raspoloživih i potrebnih stambenih jedinica za kategorije korisnika socijalnog stanovanja, koji ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o socijalnom stanovanju.

Stambenim zbrinjavanjem smatra se stanovanje određenog standarda koje se uz podršku javnog sektora obezbjeđuje svim fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje, kao i licima sa deficitarnim zanimanjem. Visina zakupnine za stambene jedinice za socijalno stanovanje utvrđuje se posebnom odlukom i to u rasponu od 1 KM do 1.20 KM / m2.

Jednoglasno je usvojena Odluka o dopuni Odluke o usklađivanju Akta o osnivanju Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Gacko.

Prihvaćen je Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština Gacko, kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Informativno kulturni centar” Gacko.

Imenovane su komisije o određivanju lokacije za deponiju komunalnog otpada, kao i za određivanje naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta.

I na ovom zasjedanju riješeno je nekoliko pitanja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa, a postavljanjem odborničkih pitanja završeno je još jedno, Osmo po redu, zasjedanje Skupštine opštine Gacko.

Usvojene materijale sa ovog zasjedanja, uskoro možete naći na našem sajtu, u kartici DOKUMENTI.

Podijelite vijest