Održana Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu v.d. sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, zamjenika načelnika opštine, Radoice Antunovića, v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, predstavnika mjesnih zajednica, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka, Herceg Televizije i Radio televizije RS.

Na sjednici je razmatrano 20 tačaka dnevnog reda, a prisustvovalo je 19 odbornika.    

Na samom početku usvojen je Zapisnik sa Treće redovne sjednice SO-e Gacko, održane 29.12.2016. godine kao i Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2016. godinu.

Odbornici su najviše diskutovali o Informaciji o radu Mjesnih zajednica na području opštine Gacko za 2016. godinu. Predsjednik odbora za mjesne zajednice, Jovan Kovačević, dao je uvodne napomene po ovoj tački. S tim u vezi, sjednici su prisustvovali predsjednici Mjesnih zajednica Gacko i Brljevo, koji su predstavili rad, aktuelne probleme i kandidovane projekte na kojima treba raditi u narednom periodu, sa akcentom na problem izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže.

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i CZ, Aleksa Zelenović, istakao je da je u toku tehnička priprema i provođenje glavnog projekta o vodosnabdijevanju, koji će biti gotov do početka ljeta. Takođe, rekao je da Odjeljenje priprema i projekat proljećnog čišćenja grada i okoline, u saradnji sa Komunalnim preduzećem i građanima, koji će se održati u aprilu. Informacija je usvojena sa 17 glasova ZA i jedan uzdržan glas.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izradi Statuta opštine Gacko i Poslovnika Skupštine opštine Gacko i Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gacko.  Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica održaće se 23. aprila, a glasanje će se obaviti u svakoj mjesnoj zajedniciu isto vrijeme, od 09 do 17 časova, u skladu sa izbornim propisima.

Jednoglasno je usvojen Program korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2017. godini. Sredstva prikupljena od prodajnih drvnih sortimenata u iznosu od 93.943.00 KM, biće uplaćena na račun javnih prihoda opštine Gacko, a namjenski će se utrošiti za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim područjima opštine.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o uređenju prostora i građevinskog zemljišta. Uvodne napomene na dokument dao je načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović. Ovom Odlukom uređuje se gradsko građevinsko zemljište kao i uređenje prostora, uređenje i finansiranje gradskog građevinskog zemljišta, renta i naknada za troškove uređenja, opremanje neizgrađenog i neopremljenog građevinskog zemljišta, naknada za dogradnju i nadogradnju, naknada za rentu, uslovi za izgradnju pomoćnih i postavljanje privremenih objekata za koje nije potrebna građevinska dozvola, način izdavanja lokacijskih uslova za sječu stabala, uređenje fasada, rješenja o visini naknade i druga pitanja od značaja za uređenje prostora i građenje.

Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2017. godini, sa utvrđenom jedinstvenom stopom od 20%. Zakon o porezu na nepokretnosti propisuje da su Skupštine opština i gradova dužne da donesu odluku o visini stope poreza na nepokretnosti na njihovoj teritoriji i to opštu stopu koja iznosi do 20% i poresku stopu za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost koja iznosi do 0,10%.

Jednoglasno su donesene Odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana RiTE Gacko i Odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana ”Kanal” Gacko.

Nosilac izrade pomenutih dokumenata, Dragan Vučurević, izvršio je prezentaciju ova dva planska dokumenta, uz uvodne napomene načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i CZ, Alekse Zelenovića.

Riješeno je šest predmeta imovinsko-pravnih odnosa.

Jednoglasno su razriješeni član Upravnog odbora Turističke organizacije, Zorica Supić, i član Odbora za žalbe opštine Gacko, Radenko Todorović, zbog zaposlenja u Opštinskoj upravi opštine Gacko.

Skupština opštine Gacko donijela je Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe. Za vršioca dužnosti, do imenovanja po završetku konkursne procedure, imenovana je Radmila Grahovac, diplomirani pravnik.

Na jučerašnjoj skupštini izvršeno je imenovanje sekretara Skupštine opštine Gacko, kao i imenovanje načelnika opštinskih odjeljenja.

Za sekretara SO-e Gacko, imenovan je Dragan Jegdić. Za načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko izabran je Dragan Papović, na poziciju načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu izabran je Aleksa Zelenović, dok je na mjestu načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove izabrana Dragica Jovović. Na poziciji načelnika Odjeljenja za opštu upravu izabrana je Zorica Supić.

Podijelite vijest