Održan sastanak između nosioca pripreme i nosilaca izrade Urbanističkih planova “Gacko” i “Avtovac”

U Opštini Gacko juče je održan radno – konsultativni sastanak između nosioca pripreme – Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu opštine Gacko i nosilaca izrade “IG” Institut za građevinarstvo Banja Luka, PJ Trebinje i “Urbis centar” d.o.o. Banja Luka, Urbanističkih planova “Gacko” i “Avtovac”.

Predstavnici nosilaca izrade Urbanističkih planova su iznijeli podatke dobijene od resornih ministarstava (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo prosvjete i kulture, Elektroprivreda Repbulike Srpske, M:tel, Vode Srpske i Elektroprenos BiH) i nadležnih komunalnih službi, te su isti razmatrani na sastanku. Nakon terenskog obilaska i kabinetskog razmatranja, prodiskutovano je i o bonitetu pojedinih objekata, o prioritetima i značaju kulturno – istorijskih spomenika, o pojedinim trasama puteva i eventualnim izmjenama infrastrukturnih sistema.

Na zahtjev nosilaca izrade planova, Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu dužno je prethodno poslatu radnu verziju Urbanističkog plana “Gacko” sagledati i sa primjedbama i sugestijama provesti u programski zadatak, te isti dostaviti zajedno sa podacima o stanju vlasničke strukture.

Na osnovu kompletnog razmatranja, dogovoreno je da se ide paralelno sa Prednacrtima i Nacrtima oba urbanistička plana, s dogovorom da Prednacrti budu pripremljeni, okvirno do sredine maja, da bi stručna rasprava mogla da se održi početkom juna, kako bi Nacrti bili spremni za javni uvid.

Podijelite vijest