Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Najava: Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara JP „Vodovod“ A.D. Gacko

Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara JP “VODOVOD“ A.D. Gacko, održaće se u srijedu, 24. jula sa početkom u 11:00 časova u  Upravi  preduzeća, ( Ulica Solunskih dobrovoljaca br.1)

                                             D   N   E   V   N   I     R   E   D

  1. Usvajanje zapisnika sa Četrnaeste sjednice Skupštine akcionara J.P. „Vodovod“ a.d. Gacko,
  2. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
  4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
  5. Razmatranje  i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
  7. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju preduzeća,
  8. Informacija o realizaciji predloženih i usvojenih plana mjera za prevazilaženje krize u preduzeću sa 14. redovne sjednice skupštine akcionara.

U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 01. avgusta u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Pravnoj službi – uprava preduzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br. 1, u Gacku.

Pozivaju se predstavnici Opštine, Fonda za restituciju, Penzionog rezervnog fonda RS i akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Podijelite vijest