Najava: Dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara JP ”Vodovod” Gacko

Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Vodovod” Gacko saziva Dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara JP ”Vodovod” u četvrtak, 11. jula u 11 časova. Sjednica će se održati u  Upravi preduzeća, Ulica Solunskih dobrovoljaca br. 1.

                                            DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa Devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara J.P. ”Vodovod” Gacko;
  2. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja društva za 2024. godinu;
  3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja društva za 2023. godinu;
  4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva za 2023. godinu;
  5. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2023. godinu i pokriću gubitka iz prethodnih  godina;
  6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2023. godinu;
  7. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu nadzornog odbora za period od 01.01. do 31.12.2023. godine.

U slučaju da sjednica ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana u ponedeljak, 22. jula u 11 časova.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 časova u Pravnoj službi  – Uprava preuzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br. 1  u Gacku. Pozivaju se predstavnici Opštine i akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvareno je na osnovu izvještaja Centralnog registra na dan 01. juli a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima.

Podijelite vijest