JPU „Dječiji vrtić” Gacko: Javni poziv za prijem djece u produženi boravak

JPU „Dječiji vrtić” Gacko raspisuje Javni poziv za redovni prijem djece u produženi boravak 2024/2025. godine.

I

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se redovni prijem prijava djece u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko za radnu godinu 2024/2025. god. vršiti u periodu od 13.05. do 31.05.2024. godine.

Polaznici ustanove mogu biti djeca prve trijade osnovne škole. Za prijavu djece potreban je rodni list djeteta.

II

Prijava za prijem djece može se preuzeti u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko svakim radnim danom od 8 do 12 časova.

III

Roditelj/staratelj djeteta koje bude primljeno biće obaviješten putem oglasne table u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko i dužan je pristupiti zaključenju Ugovora o korištenju usluga ustanove u periodu od 19.08. do 23.08.2024. godine. Prilikom zaključivanja ugovora roditelj/staratelj je dužan dostaviti uredno urađene briseve nosa, grla i stolice ne starije od mjesec dana kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

Istekom utvrđenog roka za potpisivanje ugovora nastalog krivicom roditelja/stratelja isti gubi pravo na zaključivanje ugovora.

IV

Prijava za upis može se podnijeti svakim radnim danom u periodu od 8 do 12 časova.

V

Lista prijedloga koju sačinjava Komisija za prijem biće istaknuta na oglasnoj tabli JPU „Dječiji vrtić“ Gacko.

Roditelj/staratelj koji je nezadovoljan utvrđenim prijedlogom ima pravo da u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste uloži žalbu direktoru Ustanove.

Podijelite vijest