Javni poziv za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove

Na osnovu tačke  IV. Odluke o sufinansiranju nabavke stambenih jedinica u svrhu podsticanja mladih bračnih parova za nabavku istih na području opštine Gacko (“Službeni glasnik opštine Gacko”, broj 9/22), Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste  za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove na području opštine Gacko, na način da se sufinansira kupovina stambene jedinice na području opštine Gacko, u visini od 150 KM/m2 do 60m2, a sredstva u visini od 15.000,00 KM sufinansiraće se za kupovinu ili izgradnju stambene jedinice van urbanog područja opštine Gacko.

II USLOVI ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE STAMBENIH JEDINICA

  1. Uslovi koje kandidat za sufinansiranje nabavke stambene jedinice za mlade bračne parove mora ispunjavati su:
  • da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
  • da su stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina;
  • da imaju ovjeren notarski kupoprodajni ugovor o kupovini stambene jedinice na području opštine Gacko u 2022. godini;
  • izvod iz matične knjige vjenčanih kojim se dokazuje da je brak zaključen u 2022. godini;
  • da imaju dokaz da jedan od supružnika ima prebivalište na području opštine Gacko u trajanju od najmanje 5 godina;
  • da imaju dokaz da nijedan od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nekretnine uslovne za stanovanje i da nisu otuđili nekretninu u zadnjih pet godina na području Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
  • izjava da supružnici imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području opštine Gacko u periodu ne kraćem od 10 godina;
  • izjavu da predmetnu nekretninu ne mogu prometovati/prodati, pokloniti i drugo u periodu najmanje od 10 godina.

III DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU PO JAVNOM POZIVU

  1. Uz prijavu po javnom pozivu, kao dokaz za ispunjavanje uslova iz tačke II ovog Javnog poziva, podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

a) uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

b) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

v) notarski ovjeren kupoprodajni ugovor o kupovini stambene jedinice na području opštine Gacko u 2022. godini,

g) izvod iz matične knjige vjenčanih kojim se dokazuje da je brak zaključen u 2022. godini,

d) CIPS-ova prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

đ) uvjerenje izdato od nadležnog organa za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), da nijedan od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nekretnine uslovne za stanovanje

e) uvjerenje izdato od strane Poreske uprave RS/BIH da podnosilac zahtjeva i njegov bračni partner nisu otuđivali nekretninu u zadnjih pet godina na području Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

ž) izjava da supružnici imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području opštine Gacko u periodu ne kraćem od 10 godina,

z) izjavu da predmetnu nekretninu neće prometovati/prodati, pokloniti i drugo u periodu najmanje od 10 godina.

i) za podnosioca zahtjeva koji gradi stambenu jedinicu van urbanog područja,  pravosnožno rješenje odobrenja za građenje (dozvola za građenje)

j) rješenje nadležnog organa o priznatom statusu boračke populacije

k) potvrda izdata od strane poslodavca o visini mjesečnih primanja supružnika,

l) diploma ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

lj) rješenje nadležnog opštinskog organa za samostalno preduzetništvo,

m) potvrda o deficitarnom zanimanju od strane poslodavca,

n) ovjerena kućna lista i  izvod iz matične knjige rođenih  za sve članove porodičnog domaćinstva,

nj) uvjerenje izdato od strane MUP-a o dužini boravka podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera, na području opštine Gacko

2. Obrazac prijave sa obrascima izjava, podnosilac preuzima sa veb stranice Opštine Gacko www.gacko-rs.info, a može se preuzeti i u zgradi (protokol) opštine Gacko, Ul. Solunskih dobrovoljaca broj 2. Gacko.

3. Dokumentacija iz tačke III ovog javnog poziva, predaje se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca.

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom  može se predati lično na protokol Opštine Gacko ili putem pošte na adresu: Opština Gacko, Komisija za provođenje Javnog poziva za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 2. Gacko, u koverti na kojoj je potrebno staviti naznaku “Prijava na javni poziv”- ne otvarati.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv će biti objavljen na Oglasnoj tabli opštine Gacko i veb stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info.

Prijave kandidata koje su neblagovremene neće se razmatrati.

Na osnovu podnesenih prijava, Komisija koja je imenovana od strane Načelnika opštine sačinjava Listu izabranih kandidata u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

Komisija će istaći Prijedlog liste kandidata za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove na Oglasnoj tabli opštine Gacko i veb stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info i na istu će se moći podnijeti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave iste.

Podijelite vijest