Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta opštine Gacko namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2024. godini

Načelnik opštine Gacko raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta opštine Gacko namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2024. godini.

I

            U Budžetu opštine Gacko za 2024. godinu u okviru granta za finansiranje sporta planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM namijenjena za finansiranje programa sportskih organizacija.

II

            U skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za finansiranje programa razvoja sporta u opštini Gacko i Pravilnika o kategorizaciji sportova i sportskih organizacija u opštini Gacko (Sl. glasnik opštine Gacko br. 4/19), odabir i vrednovanje programa izvršiće Savjet za sport opštine Gacko.

III

            Sredstva koja se dodjeljuju ovim Javnim pozivom namijenjena su za finansiranje programa sportskih organizacija koje su registrovane i djeluju na području opštine Gacko.

IV

            Pravo učešća na javnom pozivu imaju sportske organizacije koje su registrovane u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, čije je sjedište na području opštine Gacko i čije aktivnosti su namijenjene građanima opštine, posebno mladima i koje se nalaze u sistemu takmičenja matičnog sportskog saveza Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.

V

            Uslovi za učešće na javnom pozivu i potrebna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac za prijavu programa;
 • Program sa kojim sportska organizacija konkuriše za dodjelu sredstava mora biti dostavljen na propisanim obrascima;
 • Dokazi o registraciji organizacije, kopija rješenja o registraciji u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske;
 • Potvrda o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);
 • Statut sportske organizacije (ukoliko nije dostavljan ranije);
 • Ovjerenu fotokopiju lične karte ovlašćenog lica;
 • Transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke);
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama.

VI

         Elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se preuzeti  u nastavku.

VII

            Prijave na Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta opštine Gacko namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2024. godini razmatraće Savjet za sport opštine Gacko.

Tehničke i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta za sport obavlja nadležno odjeljenje (Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti) Opštinske uprave opštine Gacko.

Savjet za sport utvrdiće blagovremenost i kompletnost dostavljene dokumentacije u skladu sa Javnim pozivom, te vrednovati programe prema utvrđenim kriterijumima.

Ocjenjivanje i vrednovanje progorama vrši se na osnovu sledećih kriterijuma;

 • Razvijenost sportske organizacije;
 • Kategorija u koju je svrstana sportska organizacija prema pravilnicima o kategorizaciji sportskih organizacija i sportova Republike Srpske i opštine Gacko:
 • Broj aktivnih sportista po kategorijama (škola sporta, pioniri, kadeti, juniori i seniori);
 • Zastupljen sistem ekipnih i pojedinačnih takmičenja (opštinska, regionalna, republička i učešća u zajedničkim takmičenjima);
 • Broj stručnog kadra osposobljenog za obavljanje stručnih poslova u grani sporta;
 • Broj sportskih objekata koje organizacija koristi (održavanje, upravljanje i sl.);
 • Ostvareni sportski rezultati ekipe i pojedinaca na zvaničnim takmičenjima;
 • Specifični troškovi sportske organizacije;
 • Pristupačnost sporta (mogućnost masovnog uključenja u sport, posebno mladih i djece, jednostavnost pravila sportske grane i atraktivnost sporta);
 • Efekti koji se očekuju realizacijom programa.

VIII

            Prilikom ocjenjivanja programa primjenjivaće se sljedeći eliminatorni kriterijumi:

 • Neispunjavanje formalnih uslova za kandidovanje programa (nepotpuna ili netačna dokumentacija);
 • Nedostatak ključnih informacija u aplikaciji.

IX

            Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Gacko, a poziv će biti objavljen i na internet stranici opštine Gacko.

X

            Na osnovu prijedloga raspodjele sredstava od strane Savjeta za sport, Načelnik donosi Program razvoja sporta i godišnji plan raspodjele sredstava za sportske klubove, sportske organizacije i udruženja iz oblasti sporta na području opštine Gacko za 2024. godinu.

Program raspodjele sredstava biće objavljen na internet stranici opštine i na oglasnoj tabli opštine Gacko u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Program raspodjele sredstava će se objaviti i u Službenom glasniku opštine Gacko.

XI

            Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol opštine Gacko, Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti, sa naznakom „PROGRAM SPORTSKE ORGANIZACIJE ZA 2024. GODINU“.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama “Otvoreni dan” biće održan 29. januara 2024. godine (ponedjeljak) od 11 do 12 sati u sali Skupštine opštine Gacko.

Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, popunom obrazaca i kriterijima.

XII

            Sportska organizacija kojoj je odobren program dužna je da Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti dostavlja periodične (mjesečne/tromjesečne) narativne i finansijske izvještaje o utrošku odobrenih sredstava kao i godišnji izvještaj o realiaciji programa.

Organizacijama koje ne ispune obavezu dostavljanja izvještaja biće obustavljeno finansiranje u 2024. godini.

XIII

            Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem mejl adrese: sportiomladina.gacko@gmail.com ili pozivom na broj: 065/632-684 (kontakt osoba: Željko Popović, viši stručni saradnik za sport, porodicu, omladinu i nevladin sektor).

Neblagovremeni i nepotpuni programski predlozi i prateća dokumentacija neće biti razmatrani.

 

Podijelite vijest