Javni poziv poslodavcima za korištenje podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja pripravnika u 2020. godini

Načelnik opštine Gacko objavljuje Javni poziv poslodavcima za korištenje podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja pripravnika u 2020. godini.

1.  Predmet poziva

Opština Gacko daje podsticaj (subvenciju) za zapošljavanje lica sa visokom stručnom spremom 240 ECTS bodova i višom stručnom spremom 180 ECTS bodova u statusu pripravnika u 2020. godini, a koji se finansira iz sredstava Budžeta opštine Gacko.

Cilj je osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica u opštini Gacko za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci, a sa VŠS  9 mjeseci.

Podsticaj podrazumijeva sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za 6 (šest)  mladih kadrova sa evidencije Zavoda za zapošljavanje u Gacku bez radnog iskustva.

Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 6 (šest) pripravnika sa VSS ili VŠS, bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 520,00 KM čiji je bruto iznos 776,79 KM.

Sredstva se doznačavaju poslodavcima na bazi mjesečnih refundacija nakon dostavljenog dokaza o isplaćenoj plati, porezima i doprinosima iz ličnih primanja.

Poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.

2. Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju svi poslodavci  koji posluju u opštini Gacko i koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Subvenciju po Pozivu mogu ostvariti poslodavci pod sljedećim uslovima:

 • Da primi na obavljanje pripravničkog staža lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih u opštini Gacko a sa danom raspisivanja poziva;
 • Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;
 • Da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
 • Da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;
 • Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;
 • Da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica.

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriteriji:

 • Vrsta djelatnosti poslodavca;
 • Dužina obavljanja djelatnosti;
 • Broj i struktura lica koja se zapošljavaju (lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);
 • Finansijski pokazatelji.

3. Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u prostorijama Opštinske uprave Gacko ili preuzeti sa Sajta opštine Gacko.

 Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

 • Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;
 • Rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);
 • Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIF Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);
 • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;
 • Kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih potpisa.

4. Obaveze poslodavaca korisnika subvencije su:

 • Da u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa opštinom Gacko i primi pripravnika na obavljanje pripravničkog staža i sa istim zaključi ugovor o obavljanju pripravničkog staža u skladu sa zakonskim propisima na puno radno vrijeme i na vremenski period od najmanje 12 mjeseci za VSS ili 9 mjeseci za VŠS.
 • Da omogući Opštini Gacko da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca;
 • Da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Opštinu Gacko.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren do 10.07.2020. godine.

Podijelite vijest