Javni poziv organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati /sufinansirati opština Gacko u 2024. godini

Načelnik opštine Gacko objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati /sufinansirati opština Gacko u 2024. godini.

Opština Gacko poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) /nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama opštine Gacko, iz sledećih prioritetnih oblasti:

 • POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

1.1 Projekti koji pomažu unapređenju znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji sa fokusom na tipične proizvode i /ili autohtone rase ovog kraja

1.2  Razvoj kapaciteta poljoprivrednih udruženja

1.3 Projekti koji doprinose unapređenju kvaliteta života u ruralnim sredinama

 • KULTURA

2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma

2.2 Zaštita, očuvanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasleđa

2.3 Projekti koji doprinose podsticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od minimalno 3.000,00 KM do maksimalno 17.500,00 KM (konvertibilnih maraka). Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Opština Gacko zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Za navedene prioritetne oblasti mogu aplicirati samo OCD koje djeluju u domenu navedenih oblasti.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od tri do šest mjeseci. Svi projekti se moraju realizovati do 31.12.2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na javni poziv se može preuzeti na našem sajtu od 15. maja 2024.godine.

Takođe, na našem sajtu možete naći i sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije.

INFORMATIVNE SESIJE

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama “Otvoreni dan” će biti 20. maja 2024. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Skupštine opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca broj 2, Opština Gacko. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese sportiomladina.gacko@gmail.com sa naznakom “za javni poziv”. Pitanja se mogu postavljati do 08. juna 2024. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri dana od primanja pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva ( 2 ) primjerka, u jednoj štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji – (USB), u zatvorenoj koverti, preporučeno poštom, ili lično tokom radnih dana (ponedeljak – petak) u periodu od 0730 do 1600 sati sa naznakom: „Za javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama„ na sledeću adresu: Opština Gacko, Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Šalter broj 1, Solunskih dobrovoljaca broj 2, 89240 Gacko.

Rok za predaju aplikacija je 11. jun 2024. godine do 1600 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka  biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv Javnog poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

O primljenoj pošiljci u Opštinskoj upravi će se voditi uredna evidencija.

Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 20% Budžeta projekta.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na  na našoj internet stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info, kao i na Oglasnoj tabli opštine, u roku od 30 dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

Set dokumenata potrebnih za Javni poziv se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

 1. PROJEKTNI PRIJEDLOG
 2. PREGLED BUDŽETA-PRORAČUNA
 3. MATRICA LOGIČKOG OKVIRA
 4. PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJA
 5. ADMINISTRATIVNI PODATCI O APLIKANTU
 6. FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA
 7. IZJAVA O PODOBNOSTI
 8. LISTA ZA PROVJERU
 9. SMJERNICE ZA APLIKANTE
Podijelite vijest