Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati opština Gacko u 2022. godini

Načelnik opštine Gacko objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati opština Gacko u 2022. godini.

Opština Gacko poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) /nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama opštine Gacko, iz sledećih prioritetnih oblasti:

 1. SOCIJALNA POLITIKA

1.1 Projekti podrške najugroženijim kategorijama društva

2.POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

2.1 Projekti koji pomažu unapređenju znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji

2.2 Projekti koji pomažu unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama

3.EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

3.1 Projekti koji rješavaju pitanje divljih deponija, upravljanje otpadom i podižu ekološku svijest stanovništva

4.KULTURA

4.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti

4.2 Očuvanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasleđa

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od minimalno 3.000,00 KM do maksimalno 15.000,00 KM (konvertibilnih maraka), zavisno od oblasti za koju se aplicira.

 • Za prioritetnu oblast 2. iznos sredstava za odobrene projekte OCD iznosiće od 3.000,00 – 10.000,00 KM
 • Za prioritetne oblasti 1, 3. i 4. iznos sredstava za odobrene projekte OCD iznosiće od 3.000,00 – 15.000,00 KM

Za navedene prioritetne oblasti mogu aplicirati samo OCD koje djeluju u domenu navedenih oblasti.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od tri do šest mjeseci.

Svi projekti se moraju realizovati do 31.12.2022.godine.

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na javni poziv se može preuzeti od 02. juna 2022.godine, sa Zvanične internet stranice opštine Gacko (www.gacko-rs.info).

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se takođe naći na internet stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama “Otvoreni dan”, biće organizovan 07. juna 2022. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Skupštine opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca broj 2, Opština Gacko. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese sportiomladina.gacko@gmail.com sa naznakom “Za javni poziv”. Pitanja se mogu postavljati do 23. juna 2022. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri dana od primanja pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva ( 2 ) primjerka, u jednoj štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji –  (USB), u zatvorenoj koverti, preporučeno poštom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak – petak) u periodu od 0730 do 1600 sati sa naznakom: “Za javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama„ na sledeću adresu:

Opština Gacko

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Šalter broj 1

Solunskih dobrovoljaca broj 2

89240 Gacko, BiH

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2022. godine do 1600 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečet ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv Javnog poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

O primljenoj pošiljci u Opštinskoj upravi će se voditi uredna evidencija.

Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 20% Budžeta projekta.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na veb stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info, kao i na Oglasnoj tabli Opštine.

Set dokumenata potrebnih za Javni poziv se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

 1. PROJEKTNI PRIJEDLOG
 2. PREGLED BUDŽETA-PRORAČUNA
 3. MATRICA LOGIČKOG OKVIRA
 4. PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJA
 5. ADMINISTRATIVNI PODATCI O APLIKANTU
 6. FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA
 7. IZJAVA O PODOBNOSTI
 8. LISTA ZA PROVJERU
 9. SMJERNICE ZA APLIKANTE.
Podijelite vijest