OPŠTINA GACKO U PARTNERSTVU SA UNDP RASPISUJE JAVNI POZIV OCD / NVO ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU ReLOaD2

OPŠTINA GACKO U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA / NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2).

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Gacko i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS).

Tematske oblasti i prioriteti (stavka 1, 2, 3, 5. i 6.) su potvrđeni kroz konsultacije sa građanima i predstavnicima organizacija civilnog društva u okviru javne rasprave organizovane 23. februara 2024. godine.

Tematske oblasti i prioriteti za mlade (stavka 4.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u okviru Dijaloga za mlade na području Opštine Gacko, kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat.

Dijalog za mlade Opštine Gacko je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu juni 2022. – decembar 2023. godine. Ukupno je organizovano šest tematskih sastanka na kojima je učestvovalo 129 mladih osoba (47M, 82Ž), aktivisti, volonteri, predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Opštine Gacko.

Prioritetne su sledeće tematske oblasti u okviru javnog poziva:

1. SOCIJALNA POLITIKA
1.1 Projekti koji povećavaju socijalnu inkluziju osoba sa poteškoćama u razvoju;
1.2 Projekti koji rade na unapređenju kvaliteta života lica sa invaliditetom;
1.3 Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina na tržištu rada, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju, s posebnim akcentom na žene;
1.4 Projekti koji podstiču nove usluge za stara lica i socijalno ranjive kategorije stanovništva.

2. KULTURA
2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno – umjetničkog amaterizma i volonterizma;
2.2 Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih.

3. SPORT
3.1 Podrška projektima koji na inovativan način podstiču razvoj sportskih sadržaja za djecu i mlade;
3.2 Projekti koji afirmišu amaterski sport sa akcentom na osobe iz socijalno-isključenih kategorija stanovništva.

4. MLADI
4.1 Unapređenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
4.2 Podrška projektima koji podstiču omladinski aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih, nudeći nove i inovativne sadržaje za mlade;
4.3 Projekti koji uključuju osnaživanje mladih za aktivnosti vršnjačkog podučavanja ili solidarnosti prema mladima koji nemaju jednake uslove za lični razvoj (razvoj volonterizma u oblasti neformalnog obrazovanja);
4.4 Podrška projektima sa ciljem edukacije i prevencije oboljenja kod mladih (npr. seksualno obrazovanje, reproduktivno zdravlje, bolesti zavisnosti i slično);
4.5 Organizacija različitih zabavnih, kulturnih i umjetničkih sadržaja za mlade (filmske projekcije, pozorišne predstave, ulični festivali, kreativne radionice, zabavna druženja i slično).

*Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 16 do navršenih 30 godina . Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni, a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće. Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

5. RURALNI RAZVOJ
5.1. Projekti koji pomažu unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa fokusom na tipične proizvode ovog kraja.

6. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
6.1. Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoline uz građanski volonterizam i aktivizam;
6.2 Projekti koji doprinose stvaranju edukativno-rekreativnih sadržaja iz oblasti zaštite životne sredine za cjelokupno stanovništvo.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Opština Gacko i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do sedam (7) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu maj 2024. – novembar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na veb stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao ili u nastavku:

 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budžeta proračuna
 3. Matrica logičkog okvira
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o aplikantu
 6. Finansijska identifikaciona forma
 7. Izjava o podobnosti
 8. Izjava o dvostrukom finansiranju
 9. Izjava o partnerstvu
 10. Lista za provjeru
 11. Ciljevi održivog razvoja
 12. Najčešća pitanja sa odgovorima
 13. Smjernice za aplikante opštine Gacko

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Gacko takođe se može preuzeti od 11. marta 2024. godine do 08. aprila 2024. godine, sa zvanične veb stranice Opštine Gacko https://gacko-rs.info ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 14. marta 2024. godine.

INFORMATIVNE SESIJE:
Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“, biće održan 14. marta 2024. godine od 12.00 do 13.00 sati, u prostorijama Skupštinske sale Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br.2). Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Planirano je da se održi ukupno četiri (4) mentorska sastanaka tokom trajanja javnog poziva. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 19. marta 2024. godine od 11 sati u prostorijama Skupštinske sale Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br.2). Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem opštinske veb stranice. Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: registry.ba@undp.org sa naznakom “za ReLOaD2 projekat”. Pitanja se mogu postavljati do 04. aprila 2024. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sledeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Opština Gacko
Solunskih dobrovoljaca br.2
89240 Gacko, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 08. april 2024. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Opštinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na veb stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina , te na veb stranici opštine https://gacko-rs.info kao i na oglasnoj ploči u zgradi Opštinske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

Podijelite vijest