Javni oglas za izbor i imenovanje četiri člana Popisne komisije za opštinu Gacko u 2013. godini

popis

Raspisuje se  Javni oglas za izbor i imenovanje četiri člana Popisne komisije za opštinu Gacko.

Popisnu komisiju opštine Gacko imenuje Skupština Opštine Gacko na prijedlog Komisije za provođenje konkursne procedure, a rukovodi se pripremama, organizovanjem i provođenjem popisa na teritoriji opštine Gacko.

Popisna komisija opštine Gacko se bira i imenuje za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u opštini Gacko.

Popis će se provesti u periodu od 01.10. do 15.10. 2013. godine sa stanjem na dan 30.09.2013. godine u 24 časa.

Opšti uslovi za kandidate su sledeći:

–          da su državljani BiH,

–          da su stariji od 18. godina,

–          da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

–          da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

–          da ima prebivalište na području opštine Gacko,

–          da bude raspoloživ tokom dana, uveče i vikendom za posao.

Posebni uslovi:

–          da ima najmanje srednje obrazovanje u četverodogišnjem trajanju.

Nacionalna struktura članova Popisne komisije je sledeća: jedan Srbin, jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan iz reda Ostalih, kandidat može biti sa prebivalištem druge opštine u cilju zadovoljavanja etničke strukture,

Jedan član Popisne komisije će se izabrati iz reda zaposlenih u Republičkoj upravi, za geodetske i imovinsko pravne poslove i katastar.

Rok za podnošenje prijava je od 06.06. do 10.06.2013. godine.

Javni oglas će se objaviti na web stranici Opštine, oglasnoj tabli Opštine i Radio Gacku.

Sa kandidatima  koji budu ispunjavali uslove iz oglasa Komisija će obaviti intervju.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova iz  se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor Popisne komisije, opština Gacko, ulica Solunskih dobrovoljaca br. 2.

Podijelite vijest