Javni konkurs za prijem pripravnika u opštini Gacko

Na osnovu člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne službe opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko“, br. 5/07, 6/08, i 1/13), Načelnik opštine Gacko, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi odrađivanja pripravničkog staža

I Načelnik opštine Gacko raspisuje javni konkurs za prijem 20 (dvadeset) pripravnika sa završenom VSS na 12 mjeseci u Administrativnu službu opštine Gacko na određeno vrijeme radi odrađivanja pripravničkog staža i to:

1. Diplomirani pravnik – 3 izvršioca;

2. Diplomirani ekonomista – 7 izvršilaca;

3. Diplomirani inž.poljoprivrede – 2 izvršioca;

4. Diplomirani inž.menadžmenta – 3 izvršioca;

5. Pripravnici sa završenim ostalim fakultetima društvenog smjera – 5  izvršilaca.

Prijem u radni odnos vrši se sukcesivno prema potrebama i mogućnostima Administrativne službe opštine Gacko.

II Pripravnikom sa visokom stručnom spremom smatra se lice koje nakon završetka studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da ispunjavaju sledeće uslove:

III Opšti uslovi za prijem pripravnika su:

1. da su državljani Republike Srpske i BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu osuđivani za krivičko djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u Administrativnoj službi,

5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

6. da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republike Srpske, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,

7. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda.

IV Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

1. VSS – završen pravni fakultet – diplomirani pravnik, da do sada nisu zasnivali radni odnos u struci, da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

2. VSS – završen ekonosmki fakultet – diplomirfani ekonomista, da do sada nisu zasnovali radni odnos u struci, da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

3. VSS – završen poljoprivredni fakultet – diplomirani inženjer poljoprivrede, da do sada nisu zasnovali radni odnos u struci, da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

4. VSS – završen fakultet tehničkih nauka – diplomirani inženjer menadžmenta da do sada nisu zasnovali radni odnos u struci, da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

V Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o sukobu interesa („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/02) i članom 151 Zakona o lokalnoj samoupravi.

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– fotokopija lične karte,

– ovjerena fotokopija diplome,

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti(dostavljaju samo izabrani kandidati),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz t.6 i7opštih uslova Konkursa iz tačke III,

– potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz tačke V,

– uvjerenje da se kandidati nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,

– uvjerenje da kandidati nisu osuđivani za krivično djelo za bezuslovnu kaznu od najmanje 6 mjeseci, i to za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Administrativnoj službi, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja.

– za kandidate iz kategorije članova porodica poginulih boraca kao dokaz dostaviti uvjerenje nadležnog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

Ukoliko se javi više kandidata nego što je traženo u konkursu prednost će imati kandidati koji imaju status borca, člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida kako je propisano članom 30. tačka đ. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS („Službeni glasnik RS“ br: 134/11).

VII Intervju

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VIII Rok za podnošenje prijava

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji Administrativne službe opštine Gacko (protokol), ili putem pošte na adresu: Opština Gacko, Solunskih dobrovoljaca br. 2,  89240 Gacko, sa naznakom: „Prijava na konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi odrađivanja pripravničkog staža“.

IX Objavljivanje

Kokurs će biti objavljen i u dnevnom listu „Glas Srpske“, oglasnoj tabli opštine Gacko, kao i Radio Gacku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite vijest