JP ” Vodovod” A.D. Gacko – Obavještenje za korisnike komunalnih usluga

Na osnovu prikupljenih podataka i obavještenja, ovo preduzeće je došlo do saznanja da na terenu postoji velika  krađa vode .

Takođe je konstatovano nasilno otvaranje vrata na seoskim bazenima, obijanje i krađa metalnih poklopaca na šahtovima, zatvaranje i otvaranje ventila i njihovo nasilno uništavanje i lomljenje, razne manipulacije sa vodomjerima i njihovo namjerno onesposobljavanje, tamo gdje postoji velika potrošnja vode, pa domaćinstvima bolje odgovara paušal.

Posebno su izraženi divlji priključci i krađa vode na seoskim područjima i prigradskim zonama.

Da bi se riješili ovi probleme na terenu uprava  preduzeća ”Vodovod” je pokrenula niz Zakonskih mjera i propisa  i dala Skupštini opštine Gacko na usvajanje, koja je dana 17. 09. 2012. godine, usvojila Odluku o vodovodu i kanalizaciji,

gdje član 19. ove Odluke kaže: Fizička, pravna i druga lica, koja koriste vodu sa javnog vodovoda, dužni su tu vodu racionalno koristiti kao dobro od opšteg interesa.

Zabranjeno je svako rasipanje ili prekomjerno korišćenje vode u vrijeme  nestašica ili u drugim vanradnim prilikama.

Član 21.

Voda iz javnog vodovoda ne može  se koristiti za zalijevanje bašta i ostalih zelenih površina, niti za pranje kola osim ako potrošač plati cijenu kao za obavljanje privredne djelatnosti po cjenovniku Javnog preduzeća  “Vodovod” A.D. Gacko .

Član 29.

Potrošač koji samovoljno izvrši priključenje bez znanja Javnog preduzeća  “Vodovod” A.D. Gacko, nanio je štetu državnoj imovini  te se protiv njega može podići prekršajna prijava ili se može postupiti po Zakonu o uređenju prostora.

Za nanošenje veće štete na imovini  Javnog preduzeća  “Vodovod ” A.D. Gacko, objektima, postrojenjima, uređajima, ili ako se uništi imovina, počinilac je izvršio “krivično djelo protiv opšte sigurnosti i imovine”, i protiv njega će se pokrenuti krivični postupak putem tužbe nadležnom Sudu.

Član 32.

Otvaranje i zatvaranje zatvarača i armature javnog vodovoda vrši isključivo  Javno preduzeće  “Vodovod ” A.D. Gacko.

Zabranjena je svaka  manipulacija zatvaračima i armaturama javnog vodovoda.

Član 38.

Javno preduzeće “Vodovod ” A.D. Gacko  može isključiti  korisnika komunalne usluge :

–    Kad korisnik izvrši priključenje na komunalni objekat bez odobrenja davaoca  komunalne usluge ili nadležnog organa,

–    nenamjenski koristi komunalnu uslugu,

–   ne plati iskorišćenu komunalnu uslugu 2 mjeseca uzastopno pod uslovima da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, tj. da se ne ugrožavaju drugi korisnici,

–   odbija da zaključi ugovor o korišćenju komunalne usluge ,

–  kad ne omogući ovlašćenom službenom licu pristup za očitavanje vodomjera ,

–   kada se korisnik ne pridržava mjera štednje u vrijeme ograničene   potrošnje,

–  kada se izvrši priključenje na javni vodovod bez odobrenja Javnog preduzeća ”Vodovod” A.D. Gacko, uz plaćanje mandatne prekršajne kazne i uz mogućnost pokretanja prekršajnog postupka protiv lica koje je neovlašćeno izvršilo priključenje,

– ako se korisnik komunalne usluge koji ne plaća vodu ne može isključiti a da se ne isključe drugi korisnici potraživanje se ostvaruje sudskim putem,

–  kada se radi o stambenim zgradama svaki stambeni ulaz (zajednica etažnih vlasnika) ili Upravni odbor zajednice ima svog predstavnika, a ako nema treba odrediti svog predstavnika koji će od stanara prikupiti novac za utrošenu vodu, a sam predstavnik će se starati o izmirenju duga davaocu komunalne usluge. Ovlašćeni predstavnik zajednice etažnih vlasnika se stara o pravilnoj podjeli duga za utrošenu vodu između etažnih vlasnika, a što se čini na osnovu broja članova domaćinstva svakog etažnog vlasnika , tako što se dug po računu podijeli sa ukupnim brojem stanara registrovanog etažnog vlasnika.

–  račun  za izvršenu uslugu zajednica etažnih vlasnika plaća Javnom preduzeću

” Vodovod”  A.D. Gacko,

–  kada prestane razlog za uskraćivanje komunalne usluge davalac usluge će na zahtjev korisnika nastaviti pružanje komunalne usluge, najkasnije 3 dana od dana podnošenja zahtjeva uz naknadu troškova od strane korisnika za ponovno uključenje.

Član 39.

Za stambene zgrade gdje više etažnih vlasnika koristi isti vodomjer, Upravni odbor zajednice se brine o urednoj naplati vode odnosno izmirenju obaveza.

Ukoliko se Javnom preduzeću ”Vodovod” A.D. Gacko ne uplati u cjelini dug za utrošenu vodu 2 mjeseca uzastopno, Javno preduzeće ”Vodovod” A.D. Gacko je dužno opomenuti zajednicu etažnih vlasnika da se dug izmiri, a ako se to ne učini Javno preduzeće “Vodovod”  A.D. Gacko će podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv etažnog vlasnika koji ne izmiruje svoje obaveze.

Predsjednik upravnog odbora zajednici etažnih vlasnika ja dužan u pismenom obliku obezbjediti Javnom preduzeću „Vodovod″ A.D. Gacko podatke, ko je od etažnih vlasnika dužan, koliko je dužan i po kom računu, a radi mogućeg  utuženja.

Ukoliko predsjednik Upravnog odbora zajednice etažnih vlasnika ne dostavi Javnom preduzeću „Vodovod” A.D.  Gacko tražene podatke čini prekršaj i podliježe kazni koju može izreći komunalana inspekcija izdavanjem prekršajnog naloga.

Ako ni poslije izricanja prekršajne kazne predsjednik Upravnog odbora zajednice etažnih vlasnika ne dostavi Javnom preduzeću „Vodovod” A.D. Gacko tražene podatke, Javno preduzeće „Vodovod” A.D. Gacko će isključiti etažni ulaz sa vodovodne mreže.

Član 70.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj  korisnik komunalnih usluga – pravno lice :

  1. Ako  pravno lice izvodi radove  samovoljno na vodovodnoj mreži i izvrši priključenje na vodovodnu mrežu bez znanja Javnog preduzeća “Vodovod ” A.D.  Gacko,
  2. Ako vrši neregistrovanu potrošnju vode  iz javnog vodovoda,
  3. Ako  pravno lice neovlašćeno manipuliše zatvaračima i vodovodnim armaturama  javnog vodovoda,
  4. Ako  pravno lice na bilo koji način  ošteti vodovodnu i  kanalizacionu mrežu.

Novčanom kaznom od 100 KM  do 1000 KM kazniće se za prekršaj korisnik komunalnih usluga  – fizičko lice:

  1. Ako fizičko lice izvodi radove  samovoljno na vodovodnoj mreži ili izvrši priključenje na vodovodnu mrežu bez znanja Javnog preduzeća “Vodovod” A.D.  Gacko,
  2. Ako vrši  neregistrovanu potrošnju vode iz javnog vodovoda,
  3. Ako fizičko lice neovlašćeno manipuliše zatvaračima i vodovodnim aparaturama javnog vodovoda,
  4. Ako fizičko lice na bilo koji način ošteti vodovodnu  i kanalizacionu mrežu.
  5. Ako predsjednik Upravnog odbora  zajednice etažnih vlasnika ne dostavi Javnom preduzeću „Vodovod“ A.D. Gacko tražene podatke.

Nadležna komunalna inspekcija za nepoštovanje odredbi ovog člana izdaje prekršajni nalog, a u slučaju nepostupanja prema prekršajnom nalogu fizičkog ili pravnog lica ista podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Osnovnom sudu – odjeljenje za prekršaje.

Ako Opštinski  organ uprave    ne preduzme mjere predviđene članom 15. stav 2. Zakona  o komunalnim  djelatnostima  i po  članu 20. ove Odluke, kazniće se odgovorno lice u tom  organu  novčanom kaznom u iznosu od 500 KM  do 1500 KM.

Da bi prevazišli ove probleme i stavili  ih u zakonske okvire na obostrano zadovoljstvo preduzeća ”Vodovod” i korisnika naših usluga, dajemo  rok do 01. 05. 2013. godine da sami otklonite divlje priključke, legalizujete potrošnju vode preko vodomjera, kako je to zakonodavac propisao .

Posle ovoga roka mješovita ekipa radnika vodovoda i komunalne policije kontrosilati će svako domaćinstvo, kuće, garaže, štale, kolibe, čatrnje i sve pomoćne objekte, te dvorišta, njive, bašte i voćnjake gdje postoji sumnja da ima divlji priključak.

Za svakog prekršioca izreći će se maksimalne novčane  kazne i do daljnjeg isključiti domaćinstvo sa vodovodne mreže.

J.P.”Vodovod” A.D. Gacko

Podijelite vijest