Izvještaj sa Dvadest druge redovne sjednice SO-e Gacko

U sali Skupštine opštine Gacko juče je održana je Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka i Herceg Televizije.

Na sjednici je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Dvadeset prve redovne sjednice koja je održana 02. decembra 2015. godine.
Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini usvojen je sa 12 glasova za i 1 uzdržanim. Na osnovu uvida u sredstva koja JP „Šume Republike Srpske“, ŠG „Gacko“ uplaćuje na račun javnih prihoda opštine, očekivano je da će od prodaje drvnih sortimana u 2015.godini biti prikupljena sredstva u iznosu od 103.215 KM, a namjenski će se utrošiti za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim područjima opštine.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2015. godinu obrazložio je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović. Ovaj program je sastavni dio budžeta opštine, a planirana su sredstva u iznosu 4.594.852 KM. Prijedlog je usvojen sa 10 glasova za i 4 uzdržana.

Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. godinu usvojen je 9 glasova za, 1 protiv i 3 uzdržana.
Uvodne napomene na dokument dao je Dragan Papović. Prijedlogom rebalansa budžeta Opštine Gacko za 2015. god. planirana su ukupna sredstva u iznosu od 10.298.439 KM.
Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. godinu usvojen je bez rasprave.

Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2016. godinu usvoejn je sa 9 glasova za, 4 protiv i 1 uzdržan. Od ove naknade planirana su sredstva u iznosu od 4.600.00KM.

Prijedlog Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu, takođe je obrazložio Dragan Papović. Prijedlogom budžeta opštine za 2016. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.486.660 KM. Iako je prijedlog budžeta identičan u svim elementima nacrtu budžeta nije dobio potrebnu skupštinsku većinu. Donesena je odluka o privremenom finansiranju opštine Gacko za period januar-mart.

Izvještaj Komisije za vjerska pitanja za 2014. godinu jednoglasno je usvojen. U izvještaju je konstatovana dobra i korektna saradnja vjerskih zajednica sa lokalnom zajednicom, kao i dobra međusobna saradnja crkvenih opština Gacko i Avtovac i islamske vjerske zajednice.
Jednoglasno i bez rasprave je usvojen Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2016. godinu.

Usvojena je Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Gacko 2014-2034. godina. Strateškom procjenom biće razmatrana pitanja zaštite vazduha, vode, zemljišta,živog svijeta, prirode i prirodnih dobara, kao i drug apitanja za koja se u toku izrade utvrdi da zahtijevaju odgovarajuću obradu. Razmatraće se i moguće klimatske promjene, koje mogu uslijediti djelovanjem zagađivača koji emituju zagađujuće materije koje izazivaju određene promjene klime.

Riješena su dva pitanja imovinsko-pravnih odnosa, a odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest