Elektronski potpis u primjeni od 1. januara

elektronski_potpis

Projekat “Elektronski potpis za potrebe organa republičke uprave”, koji je radila Agencija za informaciono društvo Republike Srpske (AIDRS), naći će se u primjeni od prvog januara neredne godine.

Osnovni cilj ovog projekta jeste uspostavljanje certifikacionog tijela AIDRS, koje izdaje elektronske certifikate. Sertifikat za elektronski potpis je garancija njegove autentičnosti, što je neophodno da bi elektronski potpis imao pravnu snagu svojeručnog potpisa.

Elektronski potpis će omogućiti da se upravni i drugi poslovi u hijerarhiji izvršne vlasti, obavljaju elektronskim putem, odnosno biće omogućeno da elektronski dokument dobije pravnu snagu, bilo da je riječ o elektronskoj pošti ili dokumentu proizašlom iz računarskog programa za obradu teksta.

“Uvođenjem elektronskog potpisa omogućiće se nesmetan i bezbjedan protok elektronskih dokumenata i dalji razvoj elektronskih usluga koje će upravni organi koristiti u međusobnoj komunikaciji, sa poslovnim okruženjem i sa građanima, a na taj način pospješiće se i elektronsko poslovanje, jer elektronski potpis nedvosmisleno identifikuje potpisnika dokumenta”, rekao je Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije RS na juče održanoj prezentaciji elektronskog potpisa koje je održano u  konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.

kreiranje_elekt_potElektronski potpis je niz znakova u elektronskom obliku logički povezanih s drugim podacima u elektroničkom obliku koji ima istu pravnu snagu kao i ručni potpis. Postoji više tehnologija elektronskog potpisa kao što su: skenirani ručni potpis, biometrijski potpis i digitalni potpis. Elektronski potpis ili metoda za nedvosmislenu vezu sadržaja poruke s njenim potpisnikom je ustvari kombinacija dvije kriptografske metode – hash funkcije koja se koristi za utvrđivanje integritera poruke i asimetričnog algoritma enkripcije kojom se najprije izračunava hash vrijednost poruke a zatim ta vrijednost šifrira tajnim ključem potpisnika. Zajedno sa certifikatom autentičnosti se koristi za utvrđivanje vjerodostojnosti potpisa. Primaoc treba javnim ključem potpisnika dešifrovati hash i zatim ga uporediti s primljenom porukom. Ukoliko bilio koji elemenat potpisa ili poruke nije u redu doći će do detekcije problema.

Značaj elektronskog potpisa ogleda se u mogućnosti razmjene elektronskih dokumenata potpisanih u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu. Elektronski potpis otvara mogućnost prelaska sa tradicionalne papirne na elektronsku administraciju, a omogućava i razvoj naprednih elektronskih servisa.

Uvođenje elektronskog potpisa jedan je od zahtjeva EU u čijim je članicama elektronski potpis u značajnoj primjeni.

Podijelite vijest