Odluka o uslovima i načinu prenosa prava svojine ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade na nepokretnostima u svojini Opštine Gacko