Одлука о условима и начину преноса права својине испод тржишне вриједности или без накнаде на непокретностима у својини Општине Гацко