Održana Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu njegovog zamjenika Koste Milićevića, sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Gacko, Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, službenika za odnose sa javnošću, Radio Gacka i ATV.

Na prijedlog odbornika PDP, Dejana Bjeloglava, dnevni red je usvojen bez tačke koja se odnosila na Informaciju o provođenju mjera po Izvještaju Komisije o stanju životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa na području opštine Gacko.

Usvojen je Zapisnik sa Šesnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 28.12.2018. godine, a potom, nakon kraće diskusije i primjedbi opozicije, sa 10 glasova „za“ i 7 „protiv“, usvojen je Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2018. godinu.

Odbornici su bili složni kada je u pitanju stav o zapošljavanju djece poginulih boraca, te je Informacija o sprovođenju Zaključka o zapošljavanju djece iz ove kategorije, od 25.10.2018. godine, usvojena jednoglasno. Zamjenik načelnika opštine, Radoica Antunović, rekao je da će Opština u skladu sa mogućnostima budžeta nastojati da u skorije vrijeme zaposli četvoro djece iz ove kategorije u javnim ustanovama čiji je osnivač Opština, sa nadom da će sa ostalim preduzećima sa područja opštine doći do rješenja o zapošljavanju većeg broja djece poginulih boraca.

Odbornik SNSD, Vasilije Lažetić, istakao je da je u RiTE Gacko trenutno na snazi obustava zapošljavanja do reorganizacije u preduzeću, ali da rukovodstvo podržava zapošljavanje djece poginulih boraca i da će biti uključeno u rješavanje ovog problema.

Predsjednik Boračke organizacije, Slobodan Ilić, uputio je apel da se učine dodatni napori, te zahvalio Opštini i preduzeću RiTE Gacko o jedinstvenom stavu kada je u pitanju ovaj problem.

Usvojen je i Izvještaj o radu Savjeta plana Skupštine opštine Gacko. Načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović, napravio je presjek rada ovog radnog tijela, od njegovog osnivanja zaključno sa sastankom koji je održan 11. februara ove godine. Odbornik opozicije, Milan Babić, postavio je pitanje kada će početi radovi na uređenju dijela Trga Save Vladislavića i zatražio informaciju o RP „Kanal“, za koji se vežu mnogi razvojni projekti sa područja opštine. Zelenović je pojasnio da su radovi na Trgu u planu kapitalnih investicija, te da se početak radova očekuje ove godine. Što se tiče RP „Kanal“, istakao je da je to kompleksna investicija koja je zajedno sa prečistačem voda procijenjena na 13 miliona maraka, te da njegova implementacija ne zavisi samo od lokalne zajednice.

Informacija o radu Mjesnih zajednica za 2018. godinu prihvaćena sa 11 glasova „za“ i 8 „uzdržanih“. Predsjednik MZ Gacko, Veselin Šupić, rekao je da su od svih traženih zahtjeva sa područja ove mjesne zajednice djelimično riješena samo tri. Kako bi apostrofirani problemi koje predstavnici mjesnih zajednica navode u svojim izvještajima, bili i riješeni, odbornici opozicije su predložili da se predsjednici MZ aktivnije uključe u pripremu nacrta budžeta već za narednu godinu.

Sa 10 glasova „za“ i 6 „protiv“, usvojen je Program namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2019. godinu. Načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović, istakao je da planirana sredstva po ovom pitanju iznose 110 hiljada maraka. Namjenski će biti utrošena za izgradnju fekalne kanalizacije u ulici Solunskih dobrovoljaca, dionica „Ulična svjetiljka“ – „Komus“ i dionici „Komus“ – južno od M20 u dužini 300 metara, kao i za pripremu projekata rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici M.P.Zimonjića, oborinske i fekalne kanalizacije u Vidovdanskoj ulici, kao i projekat prihvatanja oborinskih voda u krugu Doma zdravlja.

Većinom glasova prihvaćen je i Program korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2019. godini, a sredstva po ovom Programu u iznosu od  124.861,40 KM najvećim dijelom će se utrošiti za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim područjima opštine.

Sa 10 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar 1“.

Nakon kraće diskusije, većinom glasova prihvaćena je i Informacija o stanju u privredi opštine Gacko, i usvojen Prijedlog Statuta o izmjenama Statuta opštine Gacko.

Najveću pažnju odbornika izazvale su tačke koje su se odnosile na stanje u JP „Vodovod“ A.D. Gacko. Na dnevnom redu našao se Plan mjera za prevazilaženje finansijske krize u ovom preduzeću. Povećanja cijene vode za sada neće biti, saglasni su svi, a kako bi se usaglasili stavovi i našlo najpovoljnije rješenje za ovo preduzeće, napravljena je pauza na kojoj je donešeno i nekoliko zaključaka. Zamjenik načelnika je potom izvijestio prisutne da je Skupština Opštine saglasna da da garanciju JP „Vodovod“ za kreditno zaduženje u iznosu od 200 hiljada KM, za izmirenje dospjelih obaveza. Data je saglasnost i za pokretanje procedure otpremnina za devet radnika, a sredstva će se planirati u rebalansu budžeta za 2019. godinu, te da se planirana grant sredstva u iznosu od 100 hiljada maraka isplate za prevazilaženje trenutne finansijeske krize, kako bi se odblokirao račun preduzeća. Prijedlozi zaključaka usvojeni su većinom glasova.

Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji prihvaćen je jednoglasno.

Na jučerašnjem zasjedanju raspravljalo se i o Prijedlozima Odluke o visini plata funkcionera Opštine Gacko, kao i o visini odborničkog dodatka u Skupštini opštine Gacko. Predsjednik komisije za budžet i finansije, Mitar Milošević, u uvodnoj napomeni pojasnio je da se plata fukcionera utvrđuje na osnovu dva kriterijuma: prosjeka plate za prethodnu godinu i na osnovu broja stanovnika. Nakon napravljene pauze, na prijedlog odbornika opozicije, a na osnovu predloženog kriterijuma broj stanovnika na teritoriji opštine, za načelnika opštine plata se uvećava 25% umjesto predloženih 30%, dok je za predsjednika skupštine i zamjenika načelnika umjesto 20 % usvojeno po 15%. Odbornički dodatak umjesto predloženih 50, usvojen je u visini 45% od prosječne plate u prošloj godini.

Zbog isteka mandata, usvojen je Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko. Na ovo mjesto ponovo je imenovan dosadašnji direktor ustanove, Ranko Mastilović.

Takođe zbog isteka mandata, usvojen je Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i jednog člana Odbora za žalbe opštine Gacko.

Riješena su pitanja imovinsko – pravnih odnosi, a odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest