„Centar za socijalni rad“ Gacko

NAZIV: „Centar za socijalni rad“ Gacko
ADRESA: Nemanjina br. 7
TEL: 059/ 470-080
TEL/FAKS: 059/ 472-372, 059/ 472-940
e-mail: csr111ga@teol.netCentar za socijalni rad Gacko je jedina javna ustanova na području opštine Gacko čija je osnovna djelatnost socijalni rad bez smještaja, odnosno utvrđivanje i rješavanje u prvom stepenu o pravima propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, porodičnim zakonom, Zakonom o dječijoj  zaštiti, te pružanje usluga socijalnog rada i isplata novčanih sredstava shodno ostvarenim pravima korisnika.

Osnovan je 12.08.1993. god.
Prostor  u kome je  smješten  centar  je  vlasništvo osnivača, tj. opštine Gacko, površine je 100m²,   (4 kancelarije – 2 namijenjene za pružanje stručnih usluga korisnicima ) i djelimično odgovara Pravilniku o poslovima i normativima, stručnim kadrovima i smještajnim uslovima centra.

Tehnička opremljenost centra je dobra. Centar za socijalni rad u sprovođenju aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, dječije zaštite, porodično – pravne zaštite, starateljstva, usvojenja i krivično – pravne zaštite maloljetnika vrši slijedeće poslove i usluge:

1. Otkriva i prati socijalne potrebe i probleme građana i preduzima potrebne mjere za rješavanje,
2. predlaže i preduzima mjere u rješavanju socijalnih problema, potreba i patoloških pojava građana,
3. organizuje  i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite, dječije zaštite, porodično – pravne zaštite, zaštite maloljetnika i u ovim aktivnostima neposredno pruža svoje usluge,
4. razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i pataloških pojava,
5. pruža dijagnostičke usluge, sprovodi odgovarajući tretman, savjetodavne terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,
6. podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite, dječije zaštite, porodično – pravne zaštite, zaštite starih i maloljetnih lica,
7. radi na izvršenju vaspitnih mjera,
8. sarađuje sa nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama,
9. vodi evidenciju i dokumentaciju o izvršenim poslovima i uslugama,
10. vrši i druge poslove utvrđene zakonima i odlukama Skupštine opštine.

Centar za socijalni rad u svom radu koristi:

•    Zakon o socijalnoj zaštiti;
•    Izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti;
•    Zakon o dječijoj zaštiti;
•    Porodični zakon;
•    Krivični zakon;
•    Zakon o opštem upravnom postupku.

U populaciji građana socijalna zaštita obuhvata:

1) maloljetnike;
– bez roditeljskog staranja,
– ometene u fizičkom i psihičkom razvoju,                                                                                         – čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
– vaspitno zanemarene i zapuštene.

2) punoljetna lica;
– materijalno neobezbijeđena i za rad nesposobna lica,
– stara lica bez porodičnog staranja,
– invalidna lica,
– lica sa društveno negativnim ponašanjem,
– lica kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

Pored poslova koji se odnose na neposrednu socijalnu zaštitu u centru se obavljaju poslovi starateljstva i ta oblast je regulisana Porodičnim zakonom i kroz svoje reperkusije posredno utiče, odnosno stvara pojedinačne obaveze u oblasti porodične i socijalne zaštite.
Organ starateljstva ima status ovlaštenog društvenog organa, koji štiti i zastupa interese sve maloljetne djece i drugih članova porodice kojima je potrebna društvena zaštita, i on je jedan od najznačajnijih faktora koji stručno zasniva i ostvaruje mjere društvene politike prema porodici, a posebno prema djeci čiji je razvoj ugrožen porodičnim prilikama u najširem smislu riječi.

Tako organ starateljstva pored staranja o maloljetnoj djeci, prema kojoj roditelji ne vrše roditeljske dužnosti i prava i odraslih lica bez poslovne sposobnosti, ima zadatke i ovlaštenja za primjenu određenih mjera porodično – pravne zaštite u oblasti: odnosa roditelja i djece, usvojenja, braka i bračnih odnosa. Ovaj organ takođe ima ključnu poziciju u oblasti krivično pravne zaštite maloljetnih učinioca krivičnih djela i djece sa poremećajima u ponašanju.

Veoma važni poslovi koje obavlja centar su poslovi dječije zaštite. Dječija zaštita se ostvaruje primjenom Zakona o dječijoj zaštiti, a sredstva za obezbjeđivanje prava od opšteg interesa iz ovog zakona obezbjeđuju se putem Javnog fonda za dječiju zaštitu koji vrši stalni nadzor nad ovom oblasti, te programski stručno ostvaruje poslove iz svoje nadležnosti.

Prava  u oblasti dječije zaštite su:

1. Naknada plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsutva,
2. materinski dodatak,
3. pomoć za opremu novorođenčeta,
4. dodatak na djecu,
5. zadovoljavanje razvojnih potreba djece,
6. predškolsko vaspitanje i obrazovanje za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa smetnjama u razvoju i djecu na dužem bolničkom liječenju,
7. vaspitno – obrazovni programi pripremanja djece za školu,
8. boravak, predškolsko vaspitanje i obrazovanje i preventivna zdravstvena zaštita djece predškolskog uzrasta,
9. odmor i rekreacija djece do 15 godina starosti u dječijem odmaralištu,
10. regresiranje troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi odmora i rekreacije.

Centar za socijalni rad ima 9 zaposlenih radnika.

Za obavljanje složenih poslova pored i individualnog stručnog rada poslovi se obavljaju preko stručnih timova. U centru su angažovana dva stručna tima i to: stručni tim za poslove socijalne zaštite, i stručni tim za poslove porodične i dječije zaštite, starateljstva, usvojenja, maloljetničke delikvencije savjetodavnog rada i pokušaja mirenja supružnika pri razvodu braka i drugo.