Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2018. godinu