Izmještanje sabirnog kolektora u naselju “Voćnjak”