Načelnik opštine

Načelnik opštine je Milan Radmilović.
Kontakt telefon: 059/472-433, fax: 059/472-862, mejl: 
nacogac@teol.net

Načelnik opštine
zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti, rukovodi Opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.

Načelnik opštine ima sledeće nadležnosti:

• Predlaže Statut opštine,
• Predlaže odluke i druga akta Skupštine,
• Izrađuje nacrt i podnosi Skupštini godišnji budžet, završni račun budžeta, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanjem zemljištem, uključujući korišćenje javnog zemljišta,
• Obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
• Sprovodi opštinsku politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budzet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
• Izvršava zakone i druge propise Republike čije izvršenje je povjereno opštini,
• Donosi Odluku o osnivanju opštinske uprave,
•Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske Administrativne službe,
• Donosi Plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
• Realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
• Daje saglasnost na statute i druge opšte akte preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
• Podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave,
• Pokreće inicijativu da se odluke nadležnog Suda obustavi od izvršenja propisa Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra je suprotan Ustavu i zakonu,
• Zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
• Rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni Republički organi,
• Odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupština opštine,
• Donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen Statutom,
• Odlučuje o prijemu službenika i drugih radnika na rad u opštinsku upravu i vrši raspoređivanje na radno mjesto,
• Odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa službenika i drugih zaposlenih radnika u opštinskoj upravi,
• Odlučuje o izricanju disciplinskih mjera za povrede radnih dužnosti,
• Razrješava službenike opštinske uprave i odlučuje o prestanku radnog odnosa u skladu sa Zakonom,
• Obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom opštine.

——————————————————————————————————

Biografija – NAČELNIK OPŠTINE  GACKO

Radmilović  (Đorđo)  Milan, rođen 27.02.1956. godine u selu Lukovice opština Gacko. Osnovnu školu završio u Nadanićima, gimnaziju u Gacku, a ekonomski fakultet u Mostaru 1980. godine. Zaposliio se u Organu uprave opštine Gacko 26.04.1980. godine i radio na poslovima:

•    do jula 1981. godine – plan, analiza i statistika,
•    bio na odsluženju vojnog roka do jula 1982 godine
•    do 1988. godine – šef organa za privredu, finansije i društvene djelatnosti
•    do 1990. godine – sekretar Izvršnog odbora,
•    do 1993. godine sekretar za opštu upravu,
•    do 1998. godine predsjednik Izvršnog odbora opštine Gacko.
•    do 2000. godine – predsjednik Skupštine opštine Gacko,
•    od 2000.  godine – načelnik opštine Gacko.