Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju Osnovnog obrazovanja sa prijedlogom mjera