Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2020. god JU TOOG