Sportska dvorana – UTU za izg. objekta, revizija gl. projekta i elaborat protivp. zaštite