Odluka o davanju saglasnosti na program rada sa finansijskim planom za 2021. JU Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko