Nabavka rezervnih dijelova za potrebe društva za 2019. godinu