Izrada elaborata eksproprijacije za utvrđ. opšteg interesa (vodovodni sistem Pridvorica – Vratlo i priključni kabl. vod i trasnsf. stanica