Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Улажите у Гацко

Регулациони план „РиТЕ“ Гацко

ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Одлуком о приступању изради Регулационог плана „Рудник и Термоелектрана Гацко“, коју је донијела Скупштина општине Гацко, границе Плана су одређене координатама експлоатационог поља, односно обухватају исти простор.

Обухват Регулационог плана РиТЕ Гацко заузима дијелове 8 катастарских општина по новом премјеру и то:

 • КО Автовац,
 • КО Церница,
 • КО Гацко,
 • КО Кула 1,
 • КО Кула 2,
 • КО Надинићи,
 • КО Рудо Поље,
 • КО Самобор.

ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:

Развој привредних дјелатности на предметном подручју, може се сагледати кроз два основна циља:

 1. Производња електричне енергије (реконструкиција постојећег енергетског блока и изградњу нових енергетских блокова термоелектране «Гацко»)
 2. Експлоатација угља (отварање површинског копа «Гацко»)

С обзиром на пројектовани вијек трајања, постојећем енергетском блоку је ревитализацијом радни вијек продужен до 2020/2025 г. тј; до изградње новог енергетског блока.

На овај начин, обезбјеђен је наставак рада термоелектране „Гацко“ и створен је основ за даљњи развој привредних дјелатности у домену производње електричне енергије и јачања постојећег електро-енергетског система Републике Српске.

С обзиром да производни капацитети Термоелектране, генеришу непрекидну експолатацију (производњу) угља, неопходно је извршити отварање новог површинског копа, имајући у виду следеће критеријуме:

–  експлоатација угља, изградња, коришћење и одржавање рударских објеката, мора се вршити на начин којим се обезбјеђује оптимално техничко и економско искоришћење лежишта угља, безбједност људи, објеката и имовине, а све у складу са савременим научним достигнућима, прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на ову дјелатност;

–  експлоатација угља се мора вршити у оквиру одобрених експлоатационих граница лежишта које су усаглашене са просторно-планском документацијом;

–  потреба да се почетак експлоатације угља у склопу новог површинског копа „Гацко“ обезбједити у што краћем року је реализована у 2014. и 2015.г. измјештањем дијела Мушнице и откривком.

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана „РиТЕ“ Гацко.

Регулациони план РиТЕ текстуални дио

РП РиТЕ (графика први дио)

РП РиТЕ (графика други дио)

Регулациони план „Канал“

План просторне организације је приказан на графичком прилогу бр.5 и дефинише основну концепцију лоцирања планираних садржаја. Концепт уређења и коришћења простора, који је предмет обухвата овог плана, је повезан са намјеном површина дефинисаном документима вишег реда, постојећом намјеном површина, као и већ постављеним правцима и зонама изградње пословних објеката. Концепција изградње је осмишљена имајући у виду постојећу намјену површина, карактер околног простора и циљеве развоја предметног простора дефинисане претходним регулационим планом.

Основна концепција уређења површина у оквиру просторне цјелине наметнула се као посљедица низа фактора, од природних, преко створених ( позиција у односу на централно градско подручје, постојеће изграђености и начина употребе простора ), па до тенденција развоја и потреба инвеститора на конкретном локалитету.

Простор обухваћен Регулационим планом, дефинисао је површине следећих намјена:

 1. површине намијењене за пословне објекте,
 2. површине намијењене за јавне објекте,
 3. површине намијењене за индивидуалне стамбено-пословне објекте,
 4. површине намијењене за пословно-складишне објекте,
 5. површине намијењене за поплочане и уређене зелене површине,
 6. заштитне зелене површине уз саобраћајнице,
 7. површине предвиђене за саобраћај (моторни, пјешачки и стационарни)
 8. површине предвиђене за гробље
 9. површине намијењене за спортско- рекреативне објекте

 ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ УНУТАР ОБУХВАТА

Дефинисано је 6 типова зона у складу усвојеном урбанистичком основом.

 1. ЗОНА РАДНИХ И ПОСЛОВНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ,
 2. ЗОНА СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА,
 3. ЗОНА ГРОБЉА,
 4. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА,
 5. ЗОНА ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ КАНАЛА
 6. ЗОНА ОБИЛАЗНИЦЕ

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана „Канал“.

РП Канал Гацко

Текстуални дио РП Канал

Текстуални дио допуна РП Канал

Регулациони план „Бурак 2“

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ

На основу Одлуке о изради Регулационог плана, коју је Скупштина општине Гацко донијела на сједници одржаној 30.05.2011.године, ( бр. 01-022-86 ), проведене процедуре јавне набавке и закључења уговора са „УРБИС ЦЕНТРОМ“, д.о.о. из Бањалуке, приступило се изради регулационог плана за предметни простор.

НОСИЛАЦ ПРИПРЕМЕ И НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Уговорни орган као носилац припреме израде Регулационог плана, Администаративна служба Опшине Гацко је припремила програмске елементе за израду, који између осталог, садрже елементе за сагледавање постојећег стања, потребе, као и смјернице за планирање на предметном простору.

Просторна цјелина обухваћена кроз израду овог Регулациног плана је 12,2ha и односи се на простор јужно од магистралног пута M-20 Фоча – Гацко, граничећи са источном и сјеверном границом РП Бурак – воћњак.

Плански период за који се Регулациони план доноси је десет ( 10 ) година. Постојећа планска документација којом је у претходном периоду третиран овај простор је Урбанистички план Гацко 2000/2015.

Урбанистичким планом, намјена предметног простора је дефинисана просторним цјелинам индивидуалног становања и зашитног зеленила, смјештеним између градске саобраћајнице сјеверно (сада магистрални пут М-20) и сабирне улице у јужном дијелу обухвата.

ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

Кроз израду концепта, као и приједлога нацрта Плана, размотрени су и уврштени програмски елементи достављени од стране носиоца припреме Плана, Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове општине Гацко и то:

 • извршено је ажурирање геодетских подлога;
 • анализирана је постојећа инфраструктура и усклађена са потребном планираном инфраструктуром, утврђени коридори заштите и режим коришћења простора;
 • на предметном простору планирано је индивидуално стамбено насеље, са објектима слободностојећег типа на засебним грађевинским парцелама као и двојним објектима;
 • орјентациона величина грађевинских парцела (зависно и од теренских могућности) креирана је између 500 и 800m2,
 • планирана је локацију за изградњу једног објекта из групе терцијарних дјелатости (пословање, туризам, угститељство и сличне дјелатности),
 • кроз одредбе и смјернице за провођење Плана прописана је флексибилност по питању спратности и величине објеката, могућности надзиђивања, доградње те спајања објеката гдје то одговара захтјевима потенцијалних инвеститора и сл., у мјери колико је дозвољено кроз законски оквир;
 • дефинисана је фелексибилност грађевинских парцела;
 • дефинисани су услови за евентуалну изградњу помоћних објеката, као засебних објеката, у оквиру рађевинске парцеле.

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана „Бурак 2“.

РП Гацко Бурак 2

Текстуални дио РП Бурак 2

Регулациони план „Барице“

Простор који је обухваћен Регулационим планом „Барице“ налази се у источном дијелу урбаног подручја града. Укупна површина обухвата Плана је око П = 9,3 ха.

Територија Регулационог плана се граничи са истока, сјевера  и запада стамбеним зонама, а са јужне стране радном зоном. Простор који обухвата План је дјелимично изграђен. У простору обухвата постоји неколико објеката: објекат хотела, стамбени и пословни /комунални/ објекти. Преостали простор чине саобраћајне површине, приступни путеви и неуређене зелене површине.

Ободна Саобраћајна мрежа је у потпуности изграђена, док унутар цјелина плана, лијево и десно у односу на магистрални пут М20 Фоча -Гацко-Требиње, не постоји никаква саобраћајна мрежа.

Планирана намјена површина првенствено се базира на основној намјени утврђеној у Урбанистичком плану и реализованој  досадашњој изграђености у овом простору.

Простор обухваћен ревизијом овог Плана дефинисао је површине слиједећих намјена:

 • површине намијењене за становање;
 • површине намијењене за пословне објекте;
 • површине намијењене за изградњу аутобуске станице;
 • површине намијењене за спортске објекте;
 • површине намијењене за спорт и рекреацију;
 • површине намијењене за зеленило;
 • површине предвиђене за саобраћај (моторни, пјешачки и бициклистички) и саобраћај у мировању;

РП Барице Гацко

Текстуални дио РП Барице

Регулациони план „Бурак -Воћњак“

Регулациуони план „Бурака-Воћњак“ обухвата простор површине 18,82 ха.

Омеђен је на сјеверу реконструисаном саобраћајницом.

У оквиру урбанистичког плана, регулациони план заузима његов југозападни дио, односно, локалитете под именом Бурак и Лазарићи.

Југоистични дио обухвата, локалитет звани Селишта, запосједнут је објектом хотела, а сјеверно од хотела је стамбено насеље мјешовитог типа, заступљено  објектима колективног, односно, вишепородичног становања и објектима индивидуалног становања.

Од постојећих стамбених објеката, 38 објеката са 60 станова, приземне спратности је изграђено је у смислу збрињавања избјеглог и расељеног становништва а на иницијативу Дирекције за обнову и изградњу Републике Српске. Ови објекти су и програмски задатак.

На сјеверу обухвата  налази се и пункт зимске службе као затечена структура у простору.

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана „Бурак-Воћњак“.

РП Бурак – Воћњак

Текстуални дио РП Бурак-Воћњак

Регулациони план Клиње

Општина Гацко је донијела документ просторног уређења, који носи назив Регулациони план Клиње, у укупном обухвату од 115, 26 хектара.

Језеро Клиње у односу на језгро града, налази се на сјеверо-источној страини, изван урбаног подручја града, уз магистрални пут М 20 Гацко-Фоча.

Овим планом обезбијеђене су површине планиране за изградњу и уређење по зонама:

-зона за изградњу објеката у етно духу;

-зона за јахање са мањежом;

-зона парк шума;

-зона приступа и паркинга;

-зона заштитног појаса и друге зелене површине;

-зона за изградњу спортско-рекреативних садржаја;

-зона за изградњу хелиодрома;

-зона заштите објекта хидротехничке инфраструктуре;

-зона заштитног зеленила са спортско рекреативним садржајима;

-зона за изградњу хотелских објеката и објеката за спорт и рекреацију;

-зона за изградњу угоститељских објеката;

-зона за спортски риболов;

-зона уређења плаже/обале;

-зона за изградњу VIP хотела;

-зона реконструкције, доградње и надоградње постојећег хотела;

-Зона приступа VIP хотелу.

Као потенцијал овог локалитета, уочава се развој туризма и рекреације, као и садржај зона планиран у том правцу, па се јављају садржаји: рекреација у више видова, угоститељство и смјештајни капацитети.

Опширније и детаљније у прилогу :

План просторне огранизације – преглед.

План просторне огранизације – download.