Регулациони план “Барица”

Простор који је обухваћен Регулационим планом “Барица” налази се у источном дијелу урбаног подручја града. Укупна површина обухвата Плана је око П = 9,3 ha.

Територија Регулационог плана се граничи са истока, сјевера  и запада стамбеним зонама, а са јужне стране радном зоном. Простор који обухвата План је дјелимично изграђен. У простору обухвата постоји неколико објеката: објекат хотела, стамбени и пословни /комунални/ објекти. Преостали простор чине саобраћајне површине, приступни путеви и неуређене зелене површине.

Ободна Саобраћајна мрежа је у потпуности изграђена, док унутар цјелина плана, лијево и десно у односу на магистрални пут М20 Фоча -Гацко-Требиње, не постоји никаква саобраћајна мрежа.

Планирана намјена површина првенствено се базира на основној намјени утврђеној у Урбанистичком плану и реализованој досадашњој изграђености у овом простору.

Простор обухваћен ревизијом овог Плана дефинисао је површине следећих намјена:

  • површине намијењене за становање;
  • површине намијењене за пословне објекте;
  • површине намијењене за изградњу аутобуске станице;
  • површине намијењене за спортске објекте;
  • површине намијењене за спорт и рекреацију;
  • површине намијењене за зеленило;
  • површине предвиђене за саобраћај (моторни, пјешачки и бициклистички) и саобраћај у мировању;
  • РП Барица Гацко
  • Текстуални дио РП Барица