Регулациони план “Канал”

План просторне организације је приказан на графичком прилогу бр.5 и дефинише основну концепцију лоцирања планираних садржаја. Концепт уређења и коришћења простора, који је предмет обухвата овог плана, је повезан са намјеном површина дефинисаном документима вишег реда, постојећом намјеном површина, као и већ постављеним правцима и зонама изградње пословних објеката. Концепција изградње је осмишљена имајући у виду постојећу намјену површина, карактер околног простора и циљеве развоја предметног простора дефинисане претходним регулационим планом.

Основна концепција уређења површина у оквиру просторне цјелине наметнула се као посљедица низа фактора, од природних, преко створених ( позиција у односу на централно градско подручје, постојеће изграђености и начина употребе простора ), па до тенденција развоја и потреба инвеститора на конкретном локалитету.

Простор обухваћен Регулационим планом, дефинисао је површине следећих намјена:

 1. површине намијењене за пословне објекте,
 2. површине намијењене за јавне објекте,
 3. површине намијењене за индивидуалне стамбено-пословне објекте,
 4. површине намијењене за пословно-складишне објекте,
 5. површине намијењене за поплочане и уређене зелене површине,
 6. заштитне зелене површине уз саобраћајнице,
 7. површине предвиђене за саобраћај (моторни, пјешачки и стационарни)
 8. површине предвиђене за гробље
 9. површине намијењене за спортско- рекреативне објекте

 ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ УНУТАР ОБУХВАТА

Дефинисано је 6 типова зона у складу усвојеном урбанистичком основом.

 1. ЗОНА РАДНИХ И ПОСЛОВНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ,
 2. ЗОНА СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА,
 3. ЗОНА ГРОБЉА,
 4. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА,
 5. ЗОНА ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ КАНАЛА
 6. ЗОНА ОБИЛАЗНИЦЕ

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана „Канал“.

Подијелите вијест