Регулациони план “РиТЕ” Гацко

ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Одлуком о приступању изради Регулационог плана „Рудник и Термоелектрана Гацко“, коју је донијела Скупштина општине Гацко, границе Плана су одређене координатама експлоатационог поља, односно обухватају исти простор.

Обухват Регулационог плана РиТЕ Гацко заузима дијелове 8 катастарских општина по новом премјеру и то:

  • КО Автовац,
  • КО Церница,
  • КО Гацко,
  • КО Кула 1,
  • КО Кула 2,
  • КО Надинићи,
  • КО Рудо Поље,
  • КО Самобор.

ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:

Развој привредних дјелатности на предметном подручју, може се сагледати кроз два основна циља:

  1. Производња електричне енергије (реконструкиција постојећег енергетског блока и изградњу нових енергетских блокова термоелектране «Гацко»)
  2. Експлоатација угља (отварање површинског копа «Гацко»)

С обзиром на пројектовани вијек трајања, постојећем енергетском блоку је ревитализацијом радни вијек продужен до 2020/2025 г. тј; до изградње новог енергетског блока.

На овај начин, обезбјеђен је наставак рада термоелектране „Гацко“ и створен је основ за даљњи развој привредних дјелатности у домену производње електричне енергије и јачања постојећег електро-енергетског система Републике Српске.

С обзиром да производни капацитети Термоелектране, генеришу непрекидну експолатацију (производњу) угља, неопходно је извршити отварање новог површинског копа, имајући у виду следеће критеријуме:

–  експлоатација угља, изградња, коришћење и одржавање рударских објеката, мора се вршити на начин којим се обезбјеђује оптимално техничко и економско искоришћење лежишта угља, безбједност људи, објеката и имовине, а све у складу са савременим научним достигнућима, прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на ову дјелатност;

–  експлоатација угља се мора вршити у оквиру одобрених експлоатационих граница лежишта које су усаглашене са просторно-планском документацијом;

–  потреба да се почетак експлоатације угља у склопу новог површинског копа „Гацко“ обезбједити у што краћем року је реализована у 2014. и 2015.г. измјештањем дијела Мушнице и откривком.

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана “РиТЕ” Гацко.