Регулациони план “Бурак 2”

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ

На основу Одлуке о изради Регулационог плана, коју је Скупштина општине Гацко донијела на сједници одржаној 30.05.2011.године, ( бр. 01-022-86 ), проведене процедуре јавне набавке и закључења уговора са „УРБИС ЦЕНТРОМ“, д.о.о. из Бањалуке, приступило се изради регулационог плана за предметни простор.

НОСИЛАЦ ПРИПРЕМЕ И НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Уговорни орган као носилац припреме израде Регулационог плана, Администаративна служба Опшине Гацко је припремила програмске елементе за израду, који између осталог, садрже елементе за сагледавање постојећег стања, потребе, као и смјернице за планирање на предметном простору.

Просторна цјелина обухваћена кроз израду овог Регулациног плана је 12,2ha и односи се на простор јужно од магистралног пута M-20 Фоча – Гацко, граничећи са источном и сјеверном границом РП Бурак – воћњак.

Плански период за који се Регулациони план доноси је десет ( 10 ) година. Постојећа планска документација којом је у претходном периоду третиран овај простор је Урбанистички план Гацко 2000/2015.

Урбанистичким планом, намјена предметног простора је дефинисана просторним цјелинам индивидуалног становања и зашитног зеленила, смјештеним између градске саобраћајнице сјеверно (сада магистрални пут М-20) и сабирне улице у јужном дијелу обухвата.

ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

Кроз израду концепта, као и приједлога нацрта Плана, размотрени су и уврштени програмски елементи достављени од стране носиоца припреме Плана, Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове општине Гацко и то:

  • извршено је ажурирање геодетских подлога;
  • анализирана је постојећа инфраструктура и усклађена са потребном планираном инфраструктуром, утврђени коридори заштите и режим коришћења простора;
  • на предметном простору планирано је индивидуално стамбено насеље, са објектима слободностојећег типа на засебним грађевинским парцелама као и двојним објектима;
  • орјентациона величина грађевинских парцела (зависно и од теренских могућности) креирана је између 500 и 800m2,
  • планирана је локацију за изградњу једног објекта из групе терцијарних дјелатости (пословање, туризам, угститељство и сличне дјелатности),
  • кроз одредбе и смјернице за провођење Плана прописана је флексибилност по питању спратности и величине објеката, могућности надзиђивања, доградње те спајања објеката гдје то одговара захтјевима потенцијалних инвеститора и сл., у мјери колико је дозвољено кроз законски оквир;
  • дефинисана је фелексибилност грађевинских парцела;
  • дефинисани су услови за евентуалну изградњу помоћних објеката, као засебних објеката, у оквиру рађевинске парцеле.

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана “Бурак 2”.