Рјешење о именовању контролора Општинске изборне комисије Гацко

Општинска изборна комисија Гацко, након проведене процедуре предвиђене јавним огласом, на сједници одржаној дана 12.08.2022. године донијела је Рјешење о именовању 2 (два) контролора изборних резултата.

Члан 1.

За Контролоре изборних резултата Општинске изборне комисије Гацко именују се:

  • Драгана Паповић;
  • Миљана Говедарица;

Члан 2.

Контролори из члана 1. овог рјешења именују се на мандатни период од 5 (пет) година.

Члан 3.

Накнада за рад именованих контролора утврдиће се посебним рјешењем.

Члан 4.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли општине Гацко те на Званичној интернет – страници Општине.

Образложење:

Општинска изборна комисија је расписала дана 28.06.2022. године Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата број: 01-06/2022. Јавни оглас је објављен на огласној табли Општине Гацко и на Званичној интернет – страници Општине дана 29.06.2022. године. У складу са Јавним огласом рок за подношење пријава је био 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана објаве Јавног огласа на огласној табли Општине Гацко те на званичној интернет-страници Општине, дакле до 14.07.2022. године. До рока одређеног Јавним огласом благовремено је приспјело 5 пријава од стране кандидата: Желимирке Цуце, Миљане Говедарице, Босиљке Братић, Драгане Паповић и Ениса Тановића. На јавни оглас је приспјела и једна неблаговремена пријава од стране кандидата Данке Милидраг. Предметна пријава је предата пошти Гацко дана 15.07.2022. године. Општинска изборна комисија је на састанку, одржаном дана 03.08.2022. године, приступила провјери доказа о испуњености општих и посебних услова од стране кандидата у складу са Јавним огласом, а што је констатовано Записником број: 01-12/22 од 03.08. 2022. године. Након провјере испуњености услова из Јавног огласа, Комисија је једногласно констатовала да су следећи кандидати доставили пријаве и валидне доказе о испуњености општих и посебних услова из Јавног огласа:

1. Желимирка Цуца

2. Миљана Говедарица

3. Босиљка Братић

4. Драгана Паповић

Комисија је у складу са Јавним огласом са кандидатима који су испунили све услове из истог обавила интервју дана 05.8.2022. у петак у 18:00 часова у просторијама ОИК-е. На интервју се није одазвала кандидат Желимирка Цуца, која је уредно информисана о времену и мјесту одржавања истог. Након обављеног интервјуа Комисија је извршила именовање кандидата који су најбоље оцијењени.

Подијелите вијест