Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2024. годину

Начелник општине Гацко доноси програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2024. годину.

Програмом развоја спорта и годишњим планом расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта  на подручју општине Гацко за 2024. годину (у даљем тексту: Програм), одобравају се приједлози програма којима се остварује општи интерес у области спорта, а висина средстава за додјелу утврђује се на основу критеријума из Правилника о условима, критеријима и начину финансирања програма спортских организација и расподјеле средстава за спорт у општини Гацко.

Средства гранта за спорт се планирају и обезбјеђују у Буџету општине Гацко (у  даљем тексту Буџет општине), односно у оквиру буџетских средстава планираних на буџетској позицији 41521- текући грантови спортским организацијама и омладинским организацијама и удружењима (спортски клубови и удружења).

Буџетом општине Гацко за 2024. годину за програме и развој спорта и годишњу расподјелу средстава на наведеној позицији одобравају се средства у износу 300.000,00 КМ.

  • Право на додјелу средстава имају спортске организације и клубови, спортске секције, спортови промотивног карактера, основне и средње школе, спортови инвалидних лица, спортисти појединци и остали који дјелују на подручју општине, заступају или промовишу интересе општине и јачају њен углед у области спорта и физичке културе.
  • Носиоци програма из предходног става обавезно морају да буду регистровани у складу са Законом, да искључиво или претежно послују на непрофитној основи, да имају директно одговорно лице и отворен жиро – рачун.

Расподјела средстава за финансирање редовних програмских активности спортских клубова и других удружења из области спорта вршиће се како слиједи:

Р.Б.КОРИСНИК-НАЗИВ СПОРТСКОГ КЛУБАОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА 2023. ГОДИНУ ( у КМ)
1Фудбалски клуб “ Младост”70.000,00
2Женски одбојкашки клуб “ Гацко”84.000,00
3Мушки одбојкашки клуб “ Гацко”50.000,00
4Шаховски клуб “ Младост”10.000,00
5Кик бокс клуб “ Тигар”10.000,00
6Стрељачки клуб “ Младост”10.000,00
7Стрељачки клуб инвалида “ Гацко”2.000,00
8Омладински кошаркашки клуб “ Гацко”30.000,00
9Универзална школа спорта „Спартакус“2.000,00
10Џудо клуб “ Гацко”6.000,00
11Школа стоног тениса “ Јагуар”500,00
12Планинарско друштво “ Волујак”2.000,00
13Спортско  удружење „ Српски соколови“1.500,00
14Ловачко и риболовачко удружење “ Врањача”2.000,00
15Плесни клуб „We dance“1.000,00
16Клуб малог фудбала „Метохија“19.000,00
   
 У К У П Н О300.000,00
  • Корисници средстава обавезни су да Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности подносе извјештај о реализацији програма.
  • Корисници средстава по захтјеву даваоца средстава достављају периодичне извјештаје и финални наративни и финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава и спроведеним активностима, са тачно оствареним учинцима.
  • Рок за достављање коначног извјештаја је 30 дана након завршетка програмске активности (крај календарске године).
  • Средства која су одобрена за реализацију програмских активности јесу намјенска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.
  • Корисник средстава дужан је да даваоцу средстава у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Надзор над реализацијом програма и намјенским коришћењем одобрених средстава из Буџета општине, као и контролу врше надлежна одјељења Општинске управе Гацко.

За реализацију овог Програма задужује се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Подијелите вијест