Природни ресурси Општине Гацко као сировине за грађевинску индустрију

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Природни ресурси који се користе у грађевинској индустрији а територијално припадају општини Гацко су:

 1. 1.    Неметаличне минералне сировине (лапорац, кречњак и глина) и
 2. 2.    Техногена сировина (електрофилтерски пепео).

Да би се ови ресурси могли користити као сировине у индустријској преради и производњи грађевинских производа неопходно је обезбиједити концесију на експлоатацију, коју издаје Министарство привреде, енергетике и развоја Републике Српске уз сагласност општине Гацко. Економично и рентабилно кориштење природних ресусрса који се налазе на територији општине Гацко може се реализовати кроз три Пројекта. Редослед активности за реализацију ових Пројеката је јасан: детаљна лабораторијска и технолошка испитивања сировина, Студија оправданости инвестиционих улагања, Пројектовање и реализација Пројекта.

 1. 1.   ПРОЈЕКАТ: ПРОИЗВОДЊА ЦЕМЕНТА

Сировине које се користе у цементној индустрији а распрострањене на подручју гатачког угљеног басена и уже околине су: лапорци, кречњачки лапорци, кречњаци, електрофилтерски пепео, глине, туфови и друго. Лапорац представља основну сировину за производњу портланд-цемента, јер по свом минеролошком и хемијском саставу одговара захтјевима цементне индустрије. На лежишту угља Гацко, изнад угљеног слоја који се експлоатише заступљене су су двије врсте лапоарца и то: кречњачки лапорци и лапорци високе кровине главног угљеног слоја. На основу добијених резултата лабораторијских истраживања анализиране сировине из гатачког неогеног басена могу користити у производњи цемента, поготово што је сировинска база довољна и поуздана. Ови резултати су полазна основа за много детаљније анализе јер ће се на основу свих даљих истраживања створити могућност за улазак у пројекат индустријске експлоатације испитиваних сировина у цементној индустрији.

 ПРИЛОГ

 1. 2.   ПРОЈЕКАТ: ПРОИЗВОДЊА КЕРАМИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Економски најинтересантнији пратећи седименти у оквиру кровинског пакета повлатне угљене зоне су глине које по свом квалитету представљају веома добру сировинску базу у керамичкој индустрији. При истраживању угља 1987. год. у оквиру повлатне угљене зоне, Гатачког басена опробаване су и кровинске глине и урађене одговарајуће хемијске анализе. На основу хемијске анализе три бушотине, може се предвидети подручје примене бентонитских глина повлатне зоне, уколико лежиште буде експлоатисано:

 • Глина се може применити за израду грубе керамике (подне плочице итд.);
 • Глина се може уптребити за производњу цигларских производа;
   • Глина се може употребити за справљње цементно – глинених инјекционих смеса.

  ПРИЛОГ

 1. 3.   ПРОЈЕКАТ: ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ НА БАЗИ ЕЛЕКТРОФИЛТЕР. ПЕПЕЛА

Електрофилтерски пепео представља остатке сагоријевања самљевеног угља у котловима термоелектрана и сличним постројењима. У ТЕ Гацко та количина износи 1.200 тона пепела дневно, тј. годишње  350 000–400 000 т. Поставља се питање могућности употребе овога пепела. Како се електрофилтерски пепели ТЕ Гацко, јавља у великим количинама грађевинарство је једина привредна грана (индустрија и опретива) која тако огромне количине пепела може искористити. Електрофилтерски пепео термоелектране Гацко може наћи примјену у грађевинарству: као додатак бетону, за производњу портланд-цемента, за производњу грађевинских елемената, лаких агрегата, у опекарској индустрији, изградњу путева и стабилизацију земљишта, инјектирање итд.

ПРИЛОГ