Правилник о додјели субвенција у пољопривреди за 2021. годину

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, донио је Правилник о додјели субвенција у пољопривреди за 2021. годину.

Овим Правилником прописују се услови које морају да испуњавају физичка и правна лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја.   

Из Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, наводе да се једина новина у овом Правилнику односи на субвенције у узгоју крава. Раније, у члану 3. став 1. Правилника, право на субвенције у узгоју крава могли су остварити пољопривредни произвођачи који посједују најмање пет музних грла. Висина подстицаја износи 50 КМ/грлу. У новом Правилнику у члану 3. додат је нови став 2, којим је речено да право на субвенције могу остварити пољопривредни произвођачи који посједују грла (без обзира на број грла) која имају преко 90% гена гатачког говечета, а што је утврђено генотипизацијом. Висина подстицаја за ова грла је 100 КМ/грлу.

Право на подстицаје у пољопривредној производњи могу остварити сва правна и физичка лица која имају пољопривредно газдинство на подручју општине Гацко и која испуњавају услове прописане овим Правилником.

За остваривање права на новчане подстицаје корисници подносе Општој земљорадничкој задрузи захтјев и документацију прописану овим Правилником.

Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подноси се на обрасцу који можете преузети ОВДЈЕ.

Захтјев треба да садржи следеће податке:

а) За физичка лица:

  • Име и презиме корисника – носиоца пољопривредног газдинства/ пчелињака, адресу становања, број телефона, јединствени матични број грађанина (ЈМБГ), регистрациони број пољопривредног газдинства (РБПГ), уколико је пољопривредно газдинство регистровано у АПИФУ, број жиро рачуна или број текућег рачуна,назив банке код које је отворен рачун и датум подношења.
  • Врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
  • Попис документације која се прилаже уз захтјев,
  • Потпис подносиоца захтјева.

б) За правна лица:

  • Пословно име и сједиште, број телефона, ЈИБ, РБПГ, број жиро рачуна и назив банке,
  • Врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
  • Попис документације која се прилаже уз захтјев и
  • Печат и потпис овлашћеног лица.

Све детаљне информације о врсти и висини подстицаја можете погледати у тексту Правилника који се налази ОВДЈЕ.

Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви се неће разматрати, о чему ће подносиоци захтјева бити обавијештени у писменој форми.

Једно пољопривредно домаћинство може остварити право на текући подстицај само по једном основу.

Пољопривредним произвођачима који се баве искључиво пољопривредном производњом, односно којима је пољопривреда основно занимање, субвенције ће бити увећане за 50 %.

Максималан износ подстицаја је 2.000,00 КМ.

Уколико предвиђена средства у Буџету не буду довољна, извршиће се пропорционално смањење субвенција до потребног нивоа за уклапање у планирани буџет.