Одлука о рефундирању 100% износа комуналне таксе за 2020. годину

На основу чланова 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута општине Гацко (Службени гласник општине Гацко број 5/17 и 1/19), поступајући по Приједлогу Кризног штаба општине Гацко, Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У

о рефундирању 100% износа комуналне таксе за 2020. годину, за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама власницима угоститељских објеката, бутика и фризерских салона на подручју општини Гацко

I

Општина Гацко ће рефундирати 100% (сто посто) износа комуналне таксе за 2020. годину за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, и то власницима угоститељских објеката, бутика и фризерских салона на подручју општине Гацко, којима је била изречена забрана обављања дјелатности Наредбом Начелника општине број 02-014-7/20 од 16.03.2020. године, а све у циљу ублажавања посљедица ширења епидемије изазване вирусом “Корона”.

II

Новчана средства за ову намјену обезбијеђена су Буџетом општине Гацко за 2020. годину на позицији “подстицаји за директна улагања у привреду”.

III

Обавезују се власници угоститељских објеката, бутика и фризерских салона да у циљу реализације ове Одлуке, уз Захтјев (који можете преузети ОВДЈЕ) доставе следеће доказе:

  1. Копију Рјешења о регистрацији,
  2. Доказ о извршеној уплати  комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама за 2020. годину (копија овјерене уплатнице).

IV

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Гацко.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.