Најава: Двадесет прва редовна сједница Скупштине општине Гацко

Двадесет прва редовна сједница Скупштине општине Гацко одржаће се у четвртак, 22. фебруара.

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 27.12.2023. године;
 2. Приједлог Резолуције о заштити и неповредивости права Републике Српске и јединица локалне самоуправе у Републици Српској;
 3. Приједлог Пословника о допунама Пословника о раду Скупштине општине Гацко;
 4. Приједлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању мјесних заједница, организацији и раду на подручју општине Гацко;
 5. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Индустријска зона – Гацко Југ“;
 6. Приједлог Одлуке о условима и начину преноса права својине испод тржишне вриједности или без накнаде на непокретностима у својини Општине Гацко;
 7. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење дијела стамбено – пословног објекта и земљишта за редовну употребу објекта Територијално ватрогасно-спасилачкој јединици Гацко;
 8. Приједлог Одлуке о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга водоснабдијевања, одводње отпадних вода социјално угрожених категорија на подручју општине Гацко;
 9. Приједлог Програма субвенционисања дијела трошкова јавних водних услуга водоснабдијевања и одводње и пречишћавања отпадних вода за социјално угрожене категорије становништва на подручју општине Гацко;
 10. Приједлог Одлуке о наплати доспјелих и неизмирених потраживања Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко од правних лица чији је оснивач Општина Гацко и правних лица која се финансирају из средстава Општине Гацко;
 11. Извјештај о имплементацији Уговора о пружању јавних водних услуга Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко за 2023. годину;
 12. Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2023. годину;
 13. Извјештај о раду комисија Скупштине општине Гацко за 2023. годину: Комисије за избор и именовање, Комисије за статут и прописе, Комисије за буџет и финансије, Комисије за награде и признања, Комисије за вјерска питања, Комисије за борачка питања, Комисије за заштиту околине, културног и природног наслеђа, Комисије за равноправност полова и Етичке комисије части;
 14. Извјештај о раду одбора и савјета Скупштине општине Гацко за 2023. годину: Одбора за заштиту људских права, друштвеног надзора и представке, Одбора за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу, Одбора за здравље, Савјета плана, Савјета младих, Савјета за спорт и Савјета за културу;
 15. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Гацко за 2023. годину;
 16. Информација о раду Савјета мјесних заједница за 2023. годину;
 17. Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2024. години;
 18. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2024. годину;
 19. Приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2024. годину;
 20. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2024. годину;
 21. Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Информативно – културни центар Гацко;
 22. Именовање директора Јавне установе Информативно – културни центар Гацко;
 23. Разрјешење вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 24. Именовање вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 25. Имовинско-правни односи;
 26. Одборничка питања.
Подијелите вијест