ЈПУ „Дјечији вртић“: Јавни позив за пријем дјеце у радној 2024/2025. години

ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко расписује Јавни позив за редовни пријем дјеце у радној 2024/2025. години.

Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се пријем пријава дјеце у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко за радну годину 2024/2025. годину вршити у периоду од 13.05. до 31.5.2024. годинe.

Полазници установе могу бити дјеца од 3 године до поласка у школу (односно годишта 2021, 2020. и 2019.)

II

Пријава за пријем дјеце може се преузети у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко сваким радним даном од 8 до 12 часова.

  III

У складу са чланом 13. Правилника о пријему и боравку дјеце у ЈПУ „Дјечији вртић„ Гацко број 103/23  приоритет код пријема имају:

 • Дјеца самохраних родитеља,
 • Дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом или имају статус цивилне жртве рата,
 • Дјеца која имају статус трећег дјетета или сваког наредног дјетета у породици,
 • Дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак или матерински додатак,
 • Дјеца припадника мањинских етничких заједница,
 • Дјеца чија су оба родитеља запослена,
 • Дјеца чији родитељи нису у могућности да брину о њима (услед болести, привременог одсуства од куће и сл.)
 • Дјеца која су корисници услуга вртића.

IV

Ради остваривања права на првенство код уписа према критеријуму из тачке III Јавног позива, подносилац пријаве обавезан је доставити релевантне доказе, како слиједе:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Кућна листа,
 • Увјерење о самохраности родитеља које издаје Центар за социјални рад,
 • Решење о инвалидности за ратне војне инвалиде или статус цивилне жртве рата које издаје надлежна општинска служба,
 • Увјерење да породица дјетета за које се врши пријава има утврђен статус корисника права на новчану помоћ коју издаје Јавни фонд дјечије заштите,
 • Изјава родитеља/старатеља дјетета  о припадности мањинској етничкој заједници овјерена код надлежног органа ,
 • Потврда о запослености родитеља издата и овјерена од стране послодавца,
 • Потврду о немогућности чувања дјетета издату од надлежне институције.

У случају недостављања тражених доказа подносилац пријаве не остварује право првенства по датом критеријуму.

V

Родитељ/старатељ дјетета које буде примљено биће обавијештен путем огласне табле у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко и дужан је приступити закључењу Уговора о кориштењу услуга установе у периоду од 19.08. до 23.08.2024.

Приликом закључивања уговора о кориштењу услуга Установе родитељ/старатељ је дужан доставити љекарско увјерење са уредно урађеним брисевима носа, грла и столице не старије од мјесец  дана којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати вртић.

Истеком утврђеног рока за потписивање уговора насталог кривицом родитеља/стратеља исти губи право на закључивање уговора.

VI

Пријава за упис може се поднијети сваким радним даном у периоду од 8 до 12 часова.

VII

Листа приједлога коју сачињава Комисија за пријем биће истакнута на огласној табли  ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко.

Родитељ/старатељ који је незадовољан утврђеним приједлогом има право да у року од 8 дана од дана објављивања листе уложи жалбу директору Установе.

Напомена: Уколико на јавни позив није пријављен довољан број дјеце, три године и старије, Установа ће расписати нови Јавни позив, за попуну упражњених слободних мјеста у складу са законски прописаним бројем дјеце по групама.

 

 

Подијелите вијест