Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2024. години

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2024. години.

I

            У Буџету општине Гацко за 2024. годину у оквиру гранта за финансирање спорта планирана су средства у износу од 300.000,00 КМ намијењена за финансирање програма спортских организација.

II

            У складу са Правилником о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Гацко и Правилника о категоризацији спортова и спортских организација у општини Гацко (Сл. гласник општине Гацко бр. 4/19), одабир и вредновање програма извршиће Савјет за спорт општине Гацко.

III

            Средства која се додјељују овим Јавним позивом намијењена су за финансирање програма спортских организација које су регистроване и дјелују на подручју општине Гацко.

IV

            Право учешћа на јавном позиву имају спортске организације које су регистроване у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске, чије је сједиште на подручју општине Гацко и чије активности су намијењене грађанима општине, посебно младима и које се налазе у систему такмичења матичног спортског савеза Републике Српске или Босне и Херцеговине.

V

            Услови за учешће на јавном позиву и потребна документација:

 • Пријавни образац за пријаву програма;
 • Програм са којим спортска организација конкурише за додјелу средстава мора бити достављен на прописаним обрасцима;
 • Докази о регистрацији организације, копија рјешења о регистрацији у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске;
 • Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
 • Статут спортске организације (уколико није достављан раније);
 • Овјерену фотокопију личне карте овлашћеног лица;
 • Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке);
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама.

VI

         Електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се преузети  у наставку.

VII

            Пријаве на Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2024. години разматраће Савјет за спорт општине Гацко.

Техничке и административне послове за потребе рада Савјета за спорт обавља надлежно одјељење (Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности) Општинске управе општине Гацко.

Савјет за спорт утврдиће благовременост и комплетност достављене документације у складу са Јавним позивом, те вредновати програме према утврђеним критеријумима.

Оцјењивање и вредновање прогорама врши се на основу следећих критеријума;

 • Развијеност спортске организације;
 • Категорија у коју је сврстана спортска организација према правилницима о категоризацији спортских организација и спортова Републике Српске и општине Гацко:
 • Број активних спортиста по категоријама (школа спорта, пионири, кадети, јуниори и сениори);
 • Заступљен систем екипних и појединачних такмичења (општинска, регионална, републичка и учешћа у заједничким такмичењима);
 • Број стручног кадра оспособљеног за обављање стручних послова у грани спорта;
 • Број спортских објеката које организација користи (одржавање, управљање и сл.);
 • Остварени спортски резултати екипе и појединаца на званичним такмичењима;
 • Специфични трошкови спортске организације;
 • Приступачност спорта (могућност масовног укључења у спорт, посебно младих и дјеце, једноставност правила спортске гране и атрактивност спорта);
 • Ефекти који се очекују реализацијом програма.

VIII

            Приликом оцјењивања програма примјењиваће се сљедећи елиминаторни критеријуми:

 • Неиспуњавање формалних услова за кандидовање програма (непотпуна или нетачна документација);
 • Недостатак кључних информација у апликацији.

IX

            Јавни позив је отворен 21 дан од дана објављивања на огласној табли општине Гацко, а позив ће бити објављен и на интернет страници општине Гацко.

X

            На основу приједлога расподјеле средстава од стране Савјета за спорт, Начелник доноси Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2024. годину.

Програм расподјеле средстава биће објављен на интернет страници општине и на огласној табли општине Гацко у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Програм расподјеле средстава ће се објавити и у Службеном гласнику општине Гацко.

XI

            Пријаву са потребном документацијом доставити у затвореној коверти на протокол општине Гацко, Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, са назнаком „ПРОГРАМ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ“.

Информативни састанак са заинтересованим организацијама “Отворени дан” биће одржан 29. јануара 2024. године (понедјељак) од 11 до 12 сати у сали Скупштине општине Гацко.

Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, попуном образаца и критеријима.

XII

            Спортска организација којој је одобрен програм дужна је да Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности доставља периодичне (мјесечне/тромјесечне) наративне и финансијске извјештаје о утрошку одобрених средстава као и годишњи извјештај о реалиацији програма.

Организацијама које не испуне обавезу достављања извјештаја биће обустављено финансирање у 2024. години.

XIII

            Питања у вези са Јавним позивом могу се поставити путем мејл адресе: sportiomladina.gacko@gmail.com или позивом на број: 065/632-684 (контакт особа: Жељко Поповић, виши стручни сарадник за спорт, породицу, омладину и невладин сектор).

Неблаговремени и непотпуни програмски предлози и пратећа документација неће бити разматрани.

 

Подијелите вијест